Nöjda elever i Järfällaskolorna

Olovslundskolan
Olovslundskolan i Jakobserg

Resultaten från 2013 års skolundersökning är nu klar. Av den framgår att eleverna i Järfällas skolor och föräldrarna till barn i förskolan överlag är mycket nöjda med sina skolor och förskolor. Förskolan visar på bra resultat och Järfälla ligger bra till jämfört med övriga kommuner. Även Järfällas grundskolor när bra resultat.

På frågor som handlar om normer och värden har eleverna en något mer positiv syn på sin skola jämfört med motsvarande
undersökning för ett år sedan. De allra flesta känner sig trygga.

Det finns dock ett område som fortsätter att sticka ut åt det negativa hållet. I alltför liten utsträckning får eleverna lust att lära mer. Det märks framför allt bland elever i årskurserna 5 och 8. Det är tydligt att skolan inte är tillräckligt bra på att göra undervisningen spännande. Konkurrensen är naturligtvis hård när eleverna är omgivna av spännande utmaningar på
mediaområdet, men här måste skolorna bli bättre.

Det görs också insatser för att utveckla undervisningen.

Bland annat handlar det om matematiken, som ofta uppfattas som tråkig och jobb. Nu drar Mattelyftet igång. Det är en
stor satsning som ska innefatta alla lärare som undervisar i matematik och inriktningen är att utveckla bättre undervisningsmetoder.

Vi är också i startgroparna för en satsning på att utveckla undervisningen inom naturvetenskap
och teknik.

Skolundersökningen görs varje år i samverkan med ett antal andra kommuner. Den vänder sig till föräldrar i förskolan samt elever i årskurserna 3, 5 och 8 samt deras föräldrar. Alla resultat finns tillgängliga på kommunens hemsida jarfalla.se 

Mer information:

Bo Winander
(FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden