Nio av tio järfällaelever behöriga till gymnasiet

Malargymnasiet
Gymnasieskolorna i Järfälla
Häromdagen publicerade Skolverket betygsstatistik för de nior som lämnade grundskolan före sommaren. Bland järfällaeleverna är knappt nio av tio (88.7 %) behöriga till något av gymnasiets yrkesprogram. Det är en högre andel än bland niorna i hela landet men andelen är något lägre både i Järfälla och i landet jämfört med föregående år.

Då ska man samtidigt veta att efter terminsslutet har en del elever gått i sommarskola och skaffat sig behörighet för gymnasiestudier. Flertalet av de som inte är behöriga har anlänt till Sverige under de allra senaste åren. De kommer att få fortsatt stöd för att senare börja ett gymnasieprogram.

Det genomsnittliga betygsvärdet (meritpoängen) bland järfällaeleverna fortsätter att vara högre än bland eleverna i hela Sverige (218.4 mot 214.8) . Dock har betygsmedelvärdet i Järfälla sjunkit något samtidigt som det stigit bland elever i Sverige.

Skillnaderna mellan skolor är stora vad gäller betygsmedelvärden, andel behöriga till gymnasiet m m men också skillnaderna i förutsättningar är stora. Skolverket beskriver i sin kommentar till statistiken att föräldrarnas utbildning och särskilt det förhållandet att en del elever är nyinvandrade (anlänt till Sverige under något av de senaste fyra åren) har stark påverkan på bertygsnivåerna.

När man bedömer elevprestationerna i olika skolor måste man ta hänsyn till bakomliggande faktorer.

Andelen elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning varierar i högstadieskolorna från 29 % som lägst till 74 % som högst. Också andelen  nyinvandrade elever varierar mycket. Från inga alls i vissa skolor till 17 % i en skola.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden