Nio anledningar till att FP säger nej till Barkarbystaden

Trots att planeringen för fältet pågått under ett decennium finns inte några stabila förutsättningar för anslutande infrastruktur. Avgörande beslut, både vad gäller planering, finansiering och genomförande saknas. Det gäller så viktiga delar som E 18´s framtida trafikplats Barkarby, Viksjöledens kapacitet, spårväg till Akalla, tunnelbaneförlängning från Hjulsta samt ev. anslutningsmöjlighet till Hjulsta trafikplats. Planhandlingarna ger sken av att dessa stora trafikfrågor är mer eller mindre lösta. Detta är inte sant, vilket bättre borde ha framgått av bl.a. kommentarerna till inkomna yttranden. Än värre är att arbetet med kommunens översiktsplan efter två år inte presenterat en trovärdig trafikstruktur.

Ny trafikplats Barkarby

Karta över Barkarbystaden i Järfälla

Detaljplanen utgår från att en ny trafikplats Barkarby anordnas söder om nuvarande trafikplats. Trafikverket bedömer att den föreslagna trafikplatsen kan ha risker för begränsningar i kapaciteten, varför den bör omstuderas och eventuellt ges annan lokalisering. Handelsplatsens och de nya bostadskvarterens anslutning till E 18 är grundläggande för fältets access till det övergripande vägnätet. En så central faktor skall vara klarlagd innan beslut om detaljplan fattas.

De stora handels- och logistikinvesteringar som nu genomförs inom Teknikhöjden och vid Nettovägen liksom kommande 1.200 bostäder i Söderdalen kräver att Viksjöledens kapacitet utökas. Detta påverkar också Barkarby trafikplats. Vi förordar att en trafikutredning genast påbörjas kring möjligheterna att öka Viksjöledens kapacitet över järnväg och motorväg.  

Spårväg

SL påpekar att något beslut om utbyggnad av spårväg i området inte finns. I detaljplanen hänvisas till RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Den innebär inte att landstingets investeringsprogram med automatik kommer att innefatta en spårväg. Restiden med buss från hållplatsen Järfälla kyrka till Akalla T-banestation är ca 8 minuter. Det är tveksamt om det någonsin blir samhällsekonomiskt försvarbart att ersätta en sådan fullgod reserelation med en spårvägsinvestering. Detta borde tydligare framgå av detaljplanen – inte minst med tanke på alla de miljardinvesteringar i spårtrafik som väntar på sin lösning i stockholmsregionen.

Här finns också ett allvarligt etiskt dilemma. Med nuvarande förutsättningar kommer sannolikt alla som under tiotalet flyttar till Barkarbyfältet att vara utan spårväg hela sin boendetid där oavsett hur länge man kommer att kvarbo. I marknadsföringen av fältet sägs inte tillräckligt tydligt att områdets hela kollektivtrafik enbart bygger på en kapacitetsstark busstrafik. Vi anser att framhävandet av en framtida möjlig spårväg kan uppfattas vilseledande som, i den mån det blir ett avgörande moment för den enskildes bostadsbeslut, är etiskt oförsvarbart.

T-banemöjlighet  

Föreningen Rädda Järvafältet tillsammans med Naturskyddsföreningen i Järfälla och i Stockholms län framhåller att den långsiktiga lösningen för kollektivtrafiken i Barkarbystaden måste vara beslutad innan detaljplan fastställs och exploateringen anpassad till T-baneförbindelser från Akalla och Hjulsta.

I ärendet görs gällande att föreliggande detaljplan inte förhindrar en Tunnelbanelösning. I planeringskretsar råder tämligen konsensus kring uppfattningen att investeringstunga tunnelbaneförbindelser förutsätter koncentration och täthet med många invånare. Sådana förutsättningar finns inte i planen vilket utesluter T-bana i vart fall från Akalla. Detta borde tydligare framgå av handlingarna.

En förlängning av T-banan från Hjulsta till Barkarby och eventuellt vidare till Jakobsberg har Järfälla bejakat sedan sextiotalet. Möjligheten bör bevaras för framtiden även om Hjulstagrenen redan har en fullgod omstigningsmöjlighet till pendeltåg i Sundbyberg, som nästa år dessutom kompletteras med omstigning till Tvärbana.

Trafiksituationen

ICA fastigheter som har ett ramavtal för handelskvarter A uttrycker oro över att den rådande besvärliga trafiksituationen kommer att bestå eller

Barkarby Hage

i värsta fall förvärras. Pågående kontakter med presumtiva hyresgäster till kvarteret har förstärkt oron då flera flaggat för att man ej är beredd att teckna hyresavtal förrän Järfälla kommun verifierat att tillräckliga åtgärder kommer att vidtagas.

För handelsområdets del är trafiksituationen som mest ansträngd vissa helger. Vi delar bedömningen att åtgärder behöver vidtas. Hela Enköpingsvägens sträckning genom området kräver upprustning. Norrviksvägen kommer under överskådlig tid att svara för ett betydande trafikflöde, kanske ca 20.000 fordon per dygn, att jämföra med motorvägens ca 50.000. Herrestarondellen och trafikplats Barkarby får ytterligare belastning genom ökad logistik- och handelstrafik från västra sidan om motorvägen.  Vilka förstärkningsåtgärder utöver Enköpingsvägen som är möjliga är svårt att avgöra. Planförslaget ger inte några alternativ.

Veddestabron  

Viksjöledens bro över järnväg/motorväg är tämligen diskret placerad och knappast något dominant inslag i stadsbilden. Den tillkommande Veddestabron kommer att bli annorlunda. Den blir tillsammans med sina anslutningsramper ett kraftigt dominerande inslag över en öppen yta.  Den uppförs i tre etapper och fortsätter in över fältet med namnet Barkarbyvägen. Det framgår inte av detaljplanen hur en första etapp av bron, som endast är en tredjedel av den slutliga bron, kommer att harmoniera med en fullt utbyggd väg. Om anknytningen mellan de två sträckningarna blir ett outnyttjat vägområde (smalare bro – bredare väg) kommer stadsbilden sannolikt att förbli så om vårt antagande om utebliven spårväg visar sig korrekt.

Den bästa lösningen – att avstå från Veddestabron till förmån för utbyggd Viksjöled och en Barkarbybro med kombinerad bil och gc-trafik – framstår alltmer som den självklara strukturen, i all synnerhet då Norrviksvägen under överskådlig tid kommer att vara en huvudled för väst-östlig trafik.

Sekundärleder för farligt gods

Kraftiga restriktioner har i detaljplanen införts för områden utmed sekundärleder för farligt gods dvs Enköpingsvägen, Herrestarondellen och Viksjöleden. Försiktighetsmåtten är omfattande och kan kanske ifrågasättas. Prickmark mellan väg och byggnad har en benägenhet att bli ovårdade ytor med skräpigt intryck. (Se Herrestarondellen i dag – som kanske inte ens är prickmark). Säkerhetskraven för fasader med icke brännbart material, inga fönster eller entréer och i vissa fall kompletterande krav att inomhusytor nära vägen inte ska uppmuntra till stadigvarande vistelse talar för att estetiska krav vid genomförandet i hög grad kommer att få stå tillbaka. Sannolikheten för en gatumiljö som omges av släta betongväggar klädda med jättevepor och andra skyltinslag är betydande. Exempel finns att beskåda vid Herrestarondellen.  Oavsett planbestämmelser krävs en hundraprocentig uppmärksamhet kring den estetiska utformningen av brandklassade väggar och fönster.

Blandade kvarter

Barkarby handelsplats omfattar ca 150.000 kvadratmater handelsyta. Detaljplanen för Barkarbystaden I rymmer ytterligare 70.000 kvadratmeter, varav det mesta är ytterligare externhandel. Många andra typiska externhandelsområden i landet, t.ex. Kungens kurva, försöker i sin vidareutveckling att blanda befintlig externhandel med bostäder, hotell, konferens etc. Vi har, liksom  miljöpartiet, under planarbetets gång förordat en sådan utveckling, dock utan att vinna gehör. Vi beklagar detta då argumenten emot varit skäligen svaga. Det finns inga fullgoda skäl till varför ena sidan av Barkarbyvägen skulle vara ett så avgörande mycket bättre bostadsläge än andra sidan. Stadsbildsmässigt skulle bostäder på ömse sidor om vägen vara att föredra eftersom moderna butikslokaler knappast alls efterfrågar exponering ut mot gatan. Handelsplatsen är en god illustration till dagens butikskoncept.

Till detta kommer att det rent allmänt är önskvärt att vara restriktiv med ytterligare externhandel till förmån för tätare butiks- och servicekoncept som i en framtid kan generera fler, oftare återkommande, kunder.

Samtliga kvarter inom området bör medge bostadsanvändning. Med hänsyn till aktuellt genomförande kan vi dock tillstyrka enbart handel och service i handelskvarter A.

Norrvatten

Norrvatten motsätter sig föreslagen detaljplan då Norrvattens huvudvattenledning passerar det aktuella området.  I remissammanställningens kommentarer hänvisas till att Norrvatten i underhandskontakter konstaterat att genomförandet av denna detaljplan inte kräver omläggning av ledning men att för fortsättningen är det nödvändigt att hitta en fungerande lösning.

Vi anser inte att en muntlig underhandskontakt kan ersätta ett skriftligt remissvar. Ett ändrat besked bör dokumenteras genom en skrivelse om inte annat så av rättsäkerhetsskäl.  Norrvattens huvudvattenledning är en grundläggande infrastruktur genom området som, liksom trafikstrukturen, bör vara klarlagd innan en detaljplan antas.

Avfall

I den nya bostadsbebyggelsen planeras för avfallskvarnar för matavfallet som kan ledas ut i spillvattennätet. Detaljplanen bedömer detta positivt då organsikt material i spillvatten bidrar till ökad biogasproduktion och möjlighet att kunna producera gödsel.

Till skillnad från fallet med sopsug finns det många decenniers erfarenheter att bygga på. I framförallt USA installerades för 40-50 år sedan under stor eufori matavfallskvarnar i mängder med precis samma tankekoncept som nu ska lanseras i Barkarbystaden. Den viktigaste lärdomen var att matavfallsslammet knäckte de traditionella ledningsnäten och att man fick göra omfattande renoveringar av dessa. En annan lärdom var att det vatten som behövde tillföras för att slamtransporten skulle fungera blev ett onödigt problem när slammet skulle rötas och senare avvattnas. En tredje erfarenhet var att sammanblandningen av olika substrat medförde risk att det rötade slammet blev oanvändbart som exempelvis jordförbättringsmedel för jordbruk och trädgård.

Det är ett misstag att tro att matavfallskvarnar är modern teknik. För att ta ansvar för ett beslut om matavfallskvarnar i Barkarbystaden krävs en analys av slammets innehåll när det lämnar kvarnen, hur mycket vatten som måste tillföras, slammets förändring när det blandas med andra substrat i avloppsledningsnätet och hur det påverkar och påverkas av sammanrötningen i tex Åkeshov. Dessutom krävs en teknisk och ekonomisk beskrivning av konsekvenserna på det befintliga VA-nätet.

Järfälla kommun instämde så sent som den 17 oktober 2011 i ett remissvar till länsstyrelsen över Klimat- och energistrategi för Stockholms län (sid 30) i följande bedömning av avfallskvarnar. ”Den alternativa lösningen att transportera hushållens komposterbara avfall till avloppsverken genom att avfallskvarnar mal ner det i avloppsvattnet har visat sig mindre lämpligt eftersom drygt hälften av biogaspotentialen i avfallet går till spillo på vägen genom ledningarna”.