Nej, det är inte vad det ser ut att vara!

Kyrkparken i Barkarby, Järfälla

Nu pågår omfattande förberedelsearbeten för Kyrkparken i hörnet av Norrviksvägen och Enköpingsvägen. Så småningom skall detta bli en park som ska ingå i Barkarbystaden. Någon färdig parkanläggning blir det dock inte nu. Anledningen till dagens arbete är att parken kommer att ha en dagvattendamm som skall ta hand om avrinningen från alla hårdgjorda (asfalterade) ytor i den nya stadsdelen. För att kunna påbörja bostadsbyggandet i större omfattning måste dagvattenledningar finnas på plats och därmed också den damm som ska ta emot vattnet. En liknande damm finns i höjd med OK-macken utmed Mälarvägen.

Kyrkparken, Barkarby, Järfälla

Skylten på bilden kan läsas som att man i den här hörnan förbereder för nya småhustomter. Så är det alltså inte. Småhustomterna finns längre in i Kyrkbyn och gränsar ut mot flygfältet. De två första husen håller just på att byggas där.