Närsjukhusen viktiga i framtidens vård

Inom Stockholms läns landsting finns det 9 närsjukhus, varav Jakobsbergs sjukhus är ett. I den framtidsplan för hälso- och sjukvården som landstinget arbetat fram betonas hur viktigt det är att utveckla vården vid närsjukhusen som ett komplement till Nya Karolinska sjukhuset (NKS).
Samtliga närsjukhus är byggda mellan 1961 och 1980 och är relativt jämnt spridda över länet. De har en liknande allmän uppbyggnad, dels en lägre byggnad tänkt för mottagningar och operation och dels en högre byggnad anpassad för slutenvård.
En inventering av närsjukhusen visar att det finns stor ledig kapacitet i närsjukhusen både i norra och södra delen av länet. Närsjukhusen har en bra lokalisering och en ändamålsenlig grundstruktur som kan anpassas till ett vårdutbud för de patienter som inte är i akut behov av akutsjukhusens resurser.
Investeringar i närsjukhusen ger ökad kapacitet på relativt kort tid.
Fem närsjukhus kommer att prioriteras i en första investeringsomgång, varav Jakobsberg är ett. När akutsjukhusens verksamhet renodlas kommer delar av den vård som idag ges vid akutsjukhusen istället att kunna erbjudas patienterna på närsjukhusen. Därför påbörjas investeringar i närsjukhusen parallellt med investeringar i akutsjukhusen. Vilken slags vård som ska finnas på de olika närsjukhusen definieras i samband med den fortsatta utvecklingen för närsjukhusen och de nya s.k. specialistcentra. Omflyttningar kan bli aktuella inom och mellan närsjukhusen.
Satsningen på investeringar i närsjukhus beräknas totalt till 1,8 miljarder, vilket skulle ge 700 nya vårdplatser fram till 2015. Hur Jakobsbergs sjukhus skall utrustas och vilka specialistfunktioner som där kommer att finnas ger dagens utredningar ännu inte något svar på. Men det är tillfredsställande för Järfälla att Jakobsberg finns med i den grupp sjukhus som prioriteras fram till 2015. 
Lars Bergstig (FP) Gruppledare