Minskad byråkrati för lärarna i skolan

Jan Björklund har presenterat två förändringar för att minska lärarnas byråkrati.

• Den individuella utvecklingsplanen (IUP) och skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling ska i årskurs 1-5 inte behöva ges varje termin. Istället blir det krav på minst en gång per läsår.

• I årskurserna 6-9 får eleverna numera betyg, alltså tydliga besked varje termin om hur det går i de olika ämnena. Därför slopas kravet på IUP och skriftliga omdömen helt och hållet där.

I den skola som Folkpartiet tog över 2006 tycktes det viktigaste vara hur eleverna trivdes i skolan. Föräldrar fick veta hur deras barn trivdes i skolan, men inte hur det faktiskt gick för barnet. Hade Kalle lärt sig att läsa? Hängde Lisa med i samma tempo som resten av klassen? Skolans kärnuppdrag, att förmedla kunskap, hade helt enkelt hamnat i skymundan.

Alliansens reformer har ändrat på detta; vi återupprättar kunskapsskolan. Fler och tidigare nationella prov, tydligare kunskapskrav, skriftliga omdömen varje termin från årskurs 1, betyg från årskurs 6 och en betygsskala med fler steg; allt bidrar till att kunskapsuppföljningen blir bättre och att föräldrarna får tydligare information om hur eleverna klarar sig i skolan.

Problemet är att kraven på dokumentation har blivit för långtgående. Lärarna behöver ägna alltför mycket tid åt byråkrati, istället för att ge eleverna stöd och stimulans. Jag har därför presenterat dessa förslag om att minska kraven på IUP och skriftliga omdömen. Regeringen har också tillsatt en utredare som ska se över lärarnas administrativa börda.

Skolan ska fortfarande ha utvecklingssamtal minst en gång per termin för att föräldrar och elever ska få tydlig information, men nu minskar lärarnas arbetsbelastning. Vi ska ha en kunskapsskola där lärarna kan fokusera på undervisningen.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund