Många språk i Järfällas skolor och förskolor

Bo Winander (FP) Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

I Järfällas skolor och förskolor finns många barn och ungdomar med invandrarbakgrund. Enligt skollagen ska kommunen erbjuda modersmålsundervisning för eleverna om modersmålet är ett levande språk i hemmet. Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan att behärska sitt modersmål och förmågan att lära ett andra språk som t ex svenska. I Järfälla erbjuds därför sedan många år en omfattande modersmålsundervisning. 

Enligt skollagen ska kommunen också erbjuda studiehandledning på modersmålet till nyanlända elever, som ännu inte behärskar svenska språket. För barn i förskolan är lagens krav inte lika tydligt men i Järfälla erbjuds i viss omfattning modersmålsstöd till barnen i förskolan.

All denna verksamhet samordnas av Järfälla språkcentrum, som nu presenterat sin verksamhetsberättelse för 2012. I den kan man läsa att ca 3000 barn och elever – från förskola till gymnasium – deltar i verksamheten. 72 lärare (44 årsarbetare) erbjuder undervisning och stöd på 42 olika språk. Modersmålsstödet i förskola och förskoleklass fick drygt 600 barn, vilket tyvärr är långtifrån alla som önskar sådant stöd.

I grundskola, särskola och gymnasium fick drygt 1800 elever modersmålsundervisning. Studiehandledningen gavs 2012 till drygt 200 elever, de flesta i grundskolan.

Det finns elever som inte får modersmålsundervisning trots att de är berättigade till det. Då kan det bero på svårigheter att rekrytera modersmålslärare eller att gruppen elever i en viss språkgrupp är alltför liten.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden