Läsplattor, tryckta böcker och pennor hör alla hemma i skolan

Sollentuna kommun genomför, enligt uppgifter i olika media, en förändring av läs- och skrivinlärningen för de allra yngsta i skolan. Läsplattor ersätter papper och penna. Man tycker sig sig ha fått bra erfarenheter på några skolor som gått före och tar nu ytterligare steg.

Satsningen kostar mycket pengar – alla småttingar förses med läsplattor – men man räknar med att betala genom minskade kostnader för läroböcker.

Debattens vågor går höga. Pedagogiska experter ifrågasätter satsningen och hävdar att den görs utan vetenskaplig grund.

Den praktiska verkligheten i Sollentuna kommer kanske att se annorlunda ut än den som nu beskrivs. Det ska vi kanske hoppas. I skolans värld dyker det då och då upp nya pedagogiska metoder som lanseras på bred front för att senare förkastas. Det är viktigt att skolan inte är en experimentverkstad – det som görs ska i möjligaste mån vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

I Järfälla har det under senare år gjorts omfattande satsningar på nya tekniska, datorbaserade hjälpmedel.

Bl a är alla klassrum för de yngsta eleverna försedda med  (datorkopplade) interaktiva skrivtavlor. Det ökar lärarnas möjligheter att utveckla undervisningen.

Sedan några år finns också ett datortek i kommunen. Dess uppgift är att tillhandahålla både tekniska utrustning, pedagogiska program och utbildning/konsultstöd för skolorna. Framför allt handlar det om hjälpmedel för de elever som har särskilt svårt att lära sig att läsa och skriva och svårt för matte.

Nu genomförs också i de kommunala skolorna i Järfälla en total omläggning av datorstödet. Alla datorer ska numera hyras, vilket möjliggör att man ständigt ska ha tillgång till modernaste utrustning och dessutom vara sammankopplade i ett gemensamt nät. Som på många andra håll har installationen inneburit startproblem, men när allt fungerar ska vi kunna räkna med stora förbättringar.

Från i år gäller dessutom en av barn- och ungdomsnämnden beslutad datorgaranti. I de kommunala grundskolorna skall det finnas högst fyra elever per datorarbetsplats (dator kan också vara lika med läsplatta). Garantin finansieras genom säskilda anslag. Skolor som har intresse av att ytterligare öka datortätheten är fria att göra det.

Vi har inte för avsikt att från centralt håll lägga fast en pedagogik för läs- och skrivinlärning med hjälp av läsplattor, som man nu tydligen gör i grannkommunen.

Skolans mål är lika för alla och pedagogiken bör bestämmas av skolans lärare.

Jag är för min del ganska övertygad om att olika inlärningsmetoder kommer att leva vidare vid sidan av varandra. Ökad användning av datorbaserade hjälpmedel är bra på många sätt, men fortsatt användning av papper och penna och även läsning i tryckta böcker fyller sin funktion.

Aktuella artiklar:

DN Skolministern sågar projekt med surfplatta ”Både enklare och roligare att arbeta med padda” Surfplattor ersätter skolböcker i Sollentuna ”Vi tror inte på klassiska läromedel”

”Björklund borde komma hit och se hur vi jobbar”

Svd SvD