Lärares undervisningstid ska arbetsgivaren hantera med klokskap

Arbetsdomstolen har i ett utslag som gäller Sollentuna kommun gett kommunerna rätt att bestämma lärarnas undervisningstimmar.

Det har väckt starka protester från lärarnas fackliga organisationer, vilket också är väntat. De är nu rädda för att lärarna ska tvingas på fler undervisningstimmar.

Arbetsdomstolens utslag är inte oväntat. Det gällande arbetstidsavtalet för lärare reglerar inte antalet undervisningstimmar. Enligt avtalet har lärarna under läsåret en tjänstgöring på skolan på 35 timmar i veckan och därutöver 10 timmar s k ”förtroendearbetstid”, som inte behöver vara förlagd till skolan.

Enligt gammal tradition – från arbetstidsavtal för mycket länge sedan – har heltidsarbetande lärare i Sverige vanligtvis en veckoundervisningstid på ca 17 timmar. Självklart finns variationer kring detta genomsnitt.

Det arbetsdomstolen nu bekräftar är det som gäller på alla arbetsplatser i Sverige att arbetsgivaren styr hur arbetstiden ska användas.

En klok arbetsgivare inom skolan med inriktning på god måluppfyllelse måste nu kombinera ambitionerna att ge eleverna mycket av lärartid ifråga om undervisning och annat direkt elevstöd och samtidigt ge förutsättningar för att all annan verksamhet i skolan också kan utföras inom arbetstidsramarna.

Det här låter sig inte göras genom allmänna direktiv från kommunen. I Järfälla har vi inga sådana avsikter.

Däremot är det viktigt att rektor på varje skola har bra koll på hur tiden används på bästa möjliga sätt. Undervisningstiden behöver inte vara samma för alla. Alla möjligheter att vara effektiv i verksamheten måste tas tillvara för att lärarnas tid med eleverna ska bli både omfattande och av högsta kvalitet.

Min förhoppning är att arbetsdomstolens utslag ska ge rektorerna stöd i det här arbetet och jag är säker på att rektorerna hanterar sina möjligheter med klokskap.

Mer information:

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden
Fler medier om undervisningstiden: Dagbladet, LR, SKL, HD, AB, AB,