Lärarens återkoppling är nyckeln till goda resultat

Lärarnas pedagogiska skicklighet och deras återkoppling till eleverna är centralt för elevernas skolresultat. Det visar skriften Synligt lärande, som sammanfattar världens största studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Skriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Lärare gör skillnad, men all undervisning är inte effektiv. Ett avgörande inslag är att lärare medvetet söker återkoppling från eleverna om vad de vet, kan, förstår och inte behärskar. Tydliga mål och kontinuerliga avstämningar mellan lärare och elev behöver finnas på alla lektioner, alla skoldagar, hela skoltiden, säger Jan
Håkansson, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitet i Växjö och den som har tagit fram rapporten i samarbete med SKL.

Synligt lärande sammanfattar professor John Hatties unika forskningsöversikt med över 80 miljoner elever. För första gången presenteras nu resultat och analyser på svenska. De faktorer som i studien bedöms ha störst effekt för elevernas studieresultat är:

• Elevernas kännedom om uppsatta mål
• Resultatåterkoppling till eleven
• Lärarens pedagogiska förmåga
• Studiero i klassrummet
• Stöd och uppmuntran från hemmet
• Analysera undervisningen tillsammans med kollegor

– Det här visar att det är fullt möjligt att förbättra resultaten i skolan, säger Bo Winander (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla. Ett fortsatt arbete i skolorna med utgångspunkt från vårt resultatförbättringsprogram och systematiskt kvalitetsarbete ger goda möjligheter. Vidareutbildning av lärare, kompetensutveckling i olika former, att pröva nya pedagogiska former och utnyttja kunskap som finns hos kolleger om vad som fungerar bra för eleverna är viktiga steg på vägen.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden