Kulturskolans terminsavgifter höjs

Terminsavgifterna för elever inom kulturskolan (musikskolan) kommer att höjas från höstterminen 2012. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en höjning  från 900 kr/läsår till 1.000 kr resp från 600 kr till 675.

Avgifterna i kulturskoleundervisningen höjdes senast inför 2007. För varje år sedan dess har intäkterna från avgifterna utgjort en krympande andel av kulturskolans totala budget.

Förslaget innebär att grundavgiften höjs för all undervisning, både för grupp, ämne och fördjupning. Järfälla kommer om fullmäktige följer förslaget att ligga på en ungefärlig snittkostnad för länet när det gäller avgiftsuttag för ämneskurserna (1000 kr/termin).

Kulturskolan har ca 1.300 elever. Närmare 800 barn och ungdomar väntar på en plats.