Kommentera detaljplanen för Bolinder Strand 2013

Bolinder strand i Kallhäll ska få en ny detaljplan då JM och kommunen vill bygga fler bostäder i området. Vi vill gärna att ni skriver vad ni tycker om detaljplanen i den här artikeln. Vad tycker du om höghusen längst upp i backen eller de nya husen utmed Godsvägen ner mot båtklubben i Bolinder stran? Skriv en kommentar så ska vi i Folkpartiet lyssna på er och vi vill ha era kommentarer oavsett er politisk åsikt i övrigt.

Försvinner din utsikt när nya hus byggs eller saknas det kollektivtrafik i området? Vi vill veta allt.

Detaljplanen för Bolinder strand 2 är omfattande och påverkar många i området på olika sätt. Hela detaljplanen hittar du på länken ovan som du kan studera. Längre ner hittar du ett par bilder från planen.

Planbeskrivningen finns här

 

Ett öppet hus för detaljplanen hölls På Wallins restaurang i Bolinder strand den 5 mars och Folkpartiet var på plats för att lyssna på de boendes åsikter. Ett möte med många och starka åsikter och funderingar över den nya detaljplanen. Vi har tagit in vad ni sa på mötet men vill veta mer.

Nu vill vi gärna få era åsikter direkt här bland kommentarerna. Ni kan skriva anonymt och vi tar bort den förhandsgranskning vi normalt har.

 

 

Kommentarer som är orelevanta, kränkande mot person och/eller bryter mot lagen kommer att tas bort.

 

 

 

 

 

5 Comments on "Kommentera detaljplanen för Bolinder Strand 2013"

 1. Rahman Amanullah | 28 mars, 2013 at 04:19 | Svara

  Storstockholm växer så det knakar och nya bostäder kommer behövas både i Stockholm och i kranskommunerna. Jag är inte emot nybyggnation i Kallhäll men det måste ske med hänsynstagande till områdets karaktär, de boende i området, och de värden som idag gör Kallhäll attraktivt. Det finns i Stockholmsområdet allt för många historiska exempel där nybyggnationen gått för fort, inte varit långsiktigt genomtänkt, och som efter några decennier lett till oattraktiva bostadsområden.

  Kallhäll präglas i nuläget av det sjö- och naturnära läget, öppna ytor och den kulturminnesmärkta industribebyggelsen. Samtliga av dessa är viktiga skäl till att jag personligen valt att bo i Kallhäll efter att tidigare bott i Stockholms innerstad. Kallhäll är idag inte en stadsmiljö och Kallhälls öppna ytor karaktäriseras exempelvis av att stor del av lägenheterna helt saknar insyn. Det är därför ytterst anmärkningsvärt att föreslå den typ av urbanisering som detaljplanen innebär. Om kommunen väljer att godkänna denna plan gör man avkall på precis det som gör det attraktivt att bo nästan 25~km från Stockholms innerstad!

  Att samtidigt göra intrång i naturreservatet, om än med endast ett fåtal meter, och föreslå ombyggnation av den gamla industribebyggelsen är högst besynnerligt, ger en fingervisning av Järfälla kommunens syn på hur ett framtida Kallhäll ska se ut. Industribyggnaderna bör i möjligaste mån skyddas mot rivning och exteriör förändring, så som i tidigare detaljplan D 2001-08-30 för att bevara det utpekade kulturhistoriska värdet. För övrigt anser jag att nybyggnationen inte bör vara väsentligt högre än den ursprungliga industribebyggelsen. Det faktum att denna gräns redan idag överskridits av ett par bostadshus får inte motivera byggandet av ytterligare 10-12 våningars hus.

  Kommunen bör i allmänhet ha en kompromisslös inställning till att bryta naturreservatsgränser överhuvudtaget. De fåtal tillfällen då detta kan vara acceptabelt är när det gäller byggnation som är av direkt och mycket stor nytta för samtliga Järfällabor (exempelvis utbyggnad av spårtrafik), men hit hör inte nyproduktion av bostäder, eller som i detta fall en konsekvens av detta.

 2. Bolinderbo | 2 april, 2013 at 11:08 | Svara

  Herregud var min första tanke, alla ska verkligen buntas ihop i Stockholms Län och hela Sverige ska samsas på denna lilla yta likt ett obehagligt överbefolkat London. Kallhälls station orkar snart inte med mer folk. Varför inte pausa lite och vänta tills stationen och Citybanan är färdigställd? Den kommunala servicen byggs inte ut i samma omfattning som bostadsbyggandet. Vad är fördelarna med att bo i Bolinder Strand när området är lika tätbefolkat och utsiktsfattigt men längre bort än exempelvis Stockholm city, Annedal, Hammarby Sjöstad, Liljeholmskajen, Frösunda med flera nybyggnatsprojekt? Är det miljonprojekt vi ska satsa på eller ska vi stanna upp och fundera efter lite och låta ett område mogna 5 minuter innan vi bara plöjer fram? Ha inte för bråttom! Detaljplanen är så framstressad att man nästan undrar om det är seriöst. Jobba fram en ordentlig detaljplan som inte förstör området och visa lite respekt för många av de boende som precis köpt bostadsrätt och direkt får sin utsikt förstörd, jag förstår folks frustration och låt det ta lite tid och fundera över vilka behov som kan finnas vid en så stor utbyggnad där man nästan vill fördubbla antalet lägenheter. Tydligen är ambitionen att bygga på varje millimeter av Bolinder strand och på höjden, bredden och djupet. JM kommer inte vara nöjda förrens 100% av marke är exploaterad med bostäder.

  Sedan en miljöstation 10 meter från ett flerfamiljshus? Hur tänker ni? Det finns redan 2 miljöstationer inom 800m från Bolinder Strand. När dessutom samtliga bostadsrättsföreningar i Bolinder har egna miljörum verkar det överflödigt. Spara skog och använd pengarna till att fixa en ordentlig fyrvägskorsning eller utveckla Kallhällsbadet istället.

  Många som bor i Bolinder Strand är utflyttande från exempelvis Stockholm och jag själv från Södermalm. Jag valde Bolinder Strand för att området inte är överbefolkat som alla andra nybyggda områden. Området är underbart med närhet till naturen och mälaren och idag sjöutsikt för de flesta. Detta vill nu JM totalt sabotera genom att bygga 10-12 våningskåkar som försämrar utsikt för de som flyttat in på senare år och förtätar området på ett stressat sätt. Varför inte variera byggandet lite med exempelvis villor? Var är fantasin?

  Jag valde Bolinder Strand för att få utsikt, frisk luft och lugn och ro. JM vill nu förstöra detta totalt och Järfälla kommun likt övriga politiker i Stockholms Län jublar över att det byggs bostäder för uppenbart ska hela Sverige centraliseras till Stockholms Län. Att förvägskorsningen kommer haverera, trängseln öka på Kallhälls station verkar man inte bry sig om. Det är nog dags att politikerna börjar lyssna lite på de boende i området och börja tillgodose vissa önskemål av exempelvis förskola som efterfrågats i flera års tid. Skatteunderlaget i Bolinder Strand borde vara tämligen gott, det är dags att börja satsa lite på området från Järfälla Kommuns sida och inte bara låta JM bygga bostäder i en rasande takt. Jag hoppas Folkpartiet tar sitt förnuft till fånga och funderar på om en utbyggnad på detta sätt är optimalt för de redan boende, nya grannar, miljön, biltrafik med mera och inte bara låter bostadsbrist och nya skatteinkomster styra besluten.

  • Bolinder Strand – en fortsättning
   Vi tackar för åsikter och synpunkter om den fortsatta utbyggnaden av Bolinder strand som kommit oss till del. Remisstiden är nu formellt avslutad men diskussionerna kring hur utbyggnaden skall bli fortsätter. Det är nu upp till de politiska partierna att värdera och dra slutsatser av de synpunkter som kommit in.
   En gemensam uppfattning hos de som redan bor i Bolinder Strand är att många löften gavs i samband med inflyttningen, löften som nu hotar att brytas. Det kan gälla grönytor, exploateringsgrad, sjöutsikter, bevarande av industribyggnader m.m.
   Vi tycker oss dock se en relativt stor förståelse för att regionen måste växa och att Järfälla och Kallhäll måste bidra med ett antal nya bostäder. En del av dessa får absolut plats i Bolinder Strand menar många, kanske de flesta.
   När nya bostäder skall till kan en sjöutsikt inte garanteras för all framtid. Några kommer att tycka att lägenhetens värde försämrats men förhoppningsvis inte mer än att det kan kompenseras med att bostadsområdet tillförs andra förtjänster.
   Rivning av byggnader, som i gällande planer värderats som bevarandevärda, ogillar många. Likaså idéskisserna att bygga in rester av industribyggnader i tillkommande hus. På dessa punkter måste diskussionen fortsätta och bevarandeintressena prövas på nytt. Exploatören JM utövar sannolikt ett starkt tryck som gör det svårt att stå emot och ekonomiskt försvara byggnader från tidigt 1900-tal som är knepiga att få ekonomi i. De motstående intressena ekonomi och bevarande måste ta en ny dust med varandra.
   Det tänkta ingreppet i naturreservatet irriterar många även om det inte är många kvadratmeter som berörs. Järfällas gröna profil har en djup folklig förankring. I den ingår naturreservaten som en grundbult. Ingrepp som helt förändrar karaktären i övergången från natur till annan mark skall givetvis undvikas men om det handlar om att skapa en mer ändamålsenlig gränslinje bör ändå en diskussion kunna föras.
   Byggnaders höjd och exakta inplacering i kvarteret måste prövas inför det slutliga antagandet av planen. Alla kan inte bli nöjda men alla måste få sina idéer prövade. Sannolikt är, som så många gånger tidigare, antalet hus och lägenheter avgörande för slutresultatet. Nu handlar det om att baxa huskroppar, kanske plocka bort eller minska ner någon huskropp och ge bevarandeintresset något högre prioritet.
   Järfällabloggen är öppen för en fortsatt diskussion. Välkomna med flera inlägg och synpunkter.

 3. Jag har i några år funderat på att flytta till Bolinder Strand och nyligen började jag kika på bostadsrätter till salu. Som tur är jag försiktig och kollar upp området ordentligt. Efter att ha tagit del av den här detaljplanen sköljer en stor besvikelse. Området kommer tappa karaktären och lugnet kommer försvinna. Om den här planen går igenom så tycker jag verkligen synd om dem som köpt lägenhet! varför betala 1 miljon mer för en lägenhet i Bolinder än på exempelvis fabelvägen om denna plan går igenom?

 4. Kallhällsbo | 20 april, 2013 at 08:23 | Svara

  Snälla, gör allt ni kan för att stoppa detta! Området är helt unikt, ett stycke industrihistoria som präglat hela området och är både natur-och kulturhistoriskt viktigt och av allmänintresse. Det som rivs och förändras av förtätning här kan vi aldrig få tillbaka! Bevara området, gör det istället till ett kulturellt dragplåster för kommunen, för det finns alla möjligheter att göra det! Titta på gamla bilder! Är det verkligen rätt av oss i nutiden att så drastiskt radera Järfällas historia?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*