Kommentar till skattehöjningen i Järfälla

Folkpartiet i Järfälla har under flera år varnat för att ett alltför omfattande investeringsprogram kommer att leda till skattehöjning. Det går självklart inte att på kort tid gå från en låneskuld om 170 mkr till 1,3 miljarder (nästa år 2 miljarder) utan att det syns också i resultaträkningen .

Att kommunens kostnader ökar är naturligt i en kommun som växer och utvecklas. Fler invånare bidrar till högre skatteintäkter. Det svåra är att avgöra vad som är en balanserad utveckling där nya åtaganden svarar mot nya intäkter, särskilt i en tid då ekonomin i omvärlden är turbulent.

Därför måste varje förslag och idé från kommunförvaltning och från partier granskas med kritiska ögon för att se om investeringen ligger rätt i tid eller över huvud taget är nödvändig. Alla som sysslat med ekonomisk planering vet hur viktigt det är att hitta den optimala utbyggnadstakten. Investeringar som står outnyttjade helt eller delvis är fruktansvärt dyrbara. Folkpartiet har inte varit kritiska till förslagen för att vara obstinata. Vi har ett ansvar gentemot våra väljare att värna om kommunens ekonomi. Folkpartiet har i Järfälla många gånger ensamma fått stå för den kritiska analysen och har också framställts som ”Nej-sägare” i politiken. Kanske kan nu flera se motiven till varför Folkpartiet valt att säga nej till förslag som äventyrar en kommunal ekonomi i balans.  Allt för många har inte velat medge att en snabb upplåning äventyrar den balansen.  Folkpartiet fattar inte beslut enbart för idag, vi fattar beslut med fokus på konsekvenserna för kommande år.

Den skattehöjning vi nu ser i Järfälla kommer från många små och stora beslut fattade såväl under tidigare vänsterledning som av alliansen. Dagens investeringar i Järfälla har planerats under många år. Till stor del är de ett resultat av beslut årtionde tillbaka.

Värt att notera till sist är att trots 35 öre högre skatt förblir skatten lägre än vad den var när alliansen tillträdde 2006.

Anders Bengtsson