Kommentar till DN-artikel om tunnelbana till Barkarby

Landstinget och Järfälla går i otakt. När landstinget aviserar en utredning om tunnelbana från Akalla till Barkarby station har Järfälla just startat en utbyggnad av 1 500 lägenheter och en infrastruktur vari ingår att en spårväg byggs genom Barkarbystaden. I avvaktan på spårvägen trafikeras området med en blå busslinje, nuvarande 178 till Mörby centrum. Den går idag i Norrviksvägen men kommer att flyttas till en sträckning över Barkarbyfältet.

Restiden med buss från Järfälla kyrka till Akalla tunnelbanestation är ca 8 minuter. En förutsättning för att spårtrafik skall innebära en förbättring är att omstigningen till T-bana underlättas. Det sker genom att T-banan helt enkelt förlängs eller att spårvägen går under jord och ansluter till T-baneperrongen för att få en bekväm omstigning.

T-bana ovan jord genom Barkarbystaden är en orimlighet. T-bana som ansluter till pendeltåget så som spårvägen nu är tänkt göra på den s.k. Veddestabron är också en orimlighet. Järfällas nuvarande planer omöjliggör en förlängning av tunnelbanan från Akalla. Om landstingets utredning skall vara meningsfull måste kommunen vara beredd att ändra sina planeringsförutsättningar både vad gäller stadens täthet och infrastrukturen.

Valet mellan T-bana och spårväg har utretts av SL en gång tidigare. Då kom man entydigt fram till att med den exploateringstäthet som Järfälla tänkt var spårväg enda alternativet. Ingenting har därvid förändrats sedan utredningen gjordes 2004.

Slutsatserna var då följande.

–          Spårvägsalternativet ger Barkarby en något högre tillgänglighet än motsvarande tunnelbanealternativ

–          Spårvägen har mer lagom kapacitet jämfört med tunnelbana med hänsyn till reseefterfrågan

–          Spårvägsalternativet erbjuder fler hållplatslägen på Barkarbyfältet

–          Sett till restider och tillgänglighet till kärnorna på den norra regionhalvan är spårvägsalternativet att föredra framför en förlängning av tunnelbanan.

Om den nya utredningen inte enbart skall bli en seminarieövning och slöseri med dyra konsultarvoden måste Järfälla och landstinget genast bli överens om vilka ändringar som krävs i liggande planer för att T-bana över huvud taget skall vara ett realistiskt alternativ. Folkpartiet välkomnar ett sådant samtal. Vår linje har under hela planprocessen varit att sådana grundläggande frågor först måste lösas innan fältet exploateras. Under tiden finns det en rad angelägna utbyggnadsfrågor i Jakobsberg, Veddesta, Viksjö och Kallhäll att arbeta med och verkställa.

Lars Bergstig