Kameraövervakning i skolan ibland nödvändig

Kameraövervakning

Högsta förvaltningsdomstolen har en i dom slagit fast att ett par skolor i Stockholm inte får använda sig av kameraövervakning dagtid.

Domen kan komma att få betydelse också för Järfällas skolor eftersom det förekommer kameraövervakning också här.

Enligt Datainspektionens regler är kameraövervakning tillåten under vissa förutsättningar:

– Det ska finnas en ordentlig utredning om problemet som kan vara bl a våld och misshandel, vandalisering och stölder
– Innan kameraövervakning sätts in ska man ha prövat andra metoder att komma till rätta med problemet och andra metoder ska ha misslyckats
– Kameraövervakningen får endast ske i allmänna utrymmen som t ex korridorer
– Det skall vara noga angivet vem eller vilka på skolan som har tillgång till inspelad film
– Inspelat material får heller inte sparas mer än kort tid

Tyvärr är kameraöverakning i skolan ibland nödvändig som ett sätt framför allt att skapa trygghet för eleverna.
Vår erfarenhet i Järfälla är också att kameraövervakning rätt utförd har ett starkt stöd bland eleverna.

Högsta förvaltningsdomstolens dom är oroande eftersom den i förlängningen kan innebära att skolan får minskade möjligheter att förhindra våld, stölder och vandalisering. Mitt intryck är att domstolen inte har en realistisk bild av förhållandena i våra skolor.