Järnvägsbygget genom Järfälla

Om fyra år, 2015, skall två nya järnvägsspår genom Järfälla vara färdigbyggda. Att bygga järnväg genom ett tättbebyggt samhälle som Jakobsberg är inte någon lätt match. Trafikverket har naturligt nog inte så stor erfarenhet av detta eftersom det inte är så många orter av Järfällas storlek som behöver härbärgera lika mycket passerande tågtrafik.

Järnvägsbygget kommer att prägla stadsbilden under själva byggtiden. Det är överkomligt. Men den färdiga järnvägen med alla sina bullerplank, passerande regionaltåg och ett stort antal godståg kommer för alltid att förändra ljudmiljön och upplevelsen utmed järnvägen på ett avgörande sätt. Järnvägsbarriären och bullret har vi redan idag men kommer att finns där i mycket högre grad 2015. Många fastigheter får betydande försämringar t.ex. bostadshusen utmed Sångvägen liksom Katolska kyrkan på andra sidan järnvägen. Om dessa byggts i dag hade de givetvis placerats annorlunda. Oavsett hur man nu försöker ta hand om bullret kommer det inte att motsvara de krav som skulle ha gällt om de byggts samtidigt med järnvägen – alltså en klar försämring jämfört både med dagsläget men framförallt jämfört med de regler och riktlinjer som idag gäller för byggande.

Trafikverket är tvingat att vidta en rad åtgärder – fönsterbyten, markförstärkningar, fasadförändringar – för att minimera framtida obehag. Men verkets stora problem är att man har en given ekonomisk ram som man måste hålla sig inom. När den ramen bestämdes var det omöjligt att förutse vilka problem som utbyggnaden skulle stöta på. Trafikverket borde inte ha accepterat denna tågordning, väl medvetna om att det krävs extraordinära åtgärder för att bygga järnvägsspår genom tättbebyggda samhällen. Man har säkert en väl underbyggd normalkostnad för att lägga ut spår men innan man studerat ett genomförande i detalj har man ingen aning om vilka följdåtgärder som krävs för att minimera alla de miljöproblem som uppstår.

Nu blir det sannolikt så att en rad åtgärder som alla – de boende, trafikverket, kommunen – egentligen anser skäliga att genomföra kommer att avvisas av Trafikverket med argumentet att de inte ryms inom den ekonomiska ramen. I klartext betyder det att regler och riktlinjer som riksdag och boverk ansett skäliga att ta med i sin policy för bullerbekämpning blir verkningslösa. Och det i ett projekt som kommer att prägla staden och miljön för kanske hundra år framåt.

När dubbelspåret från Kallhäll genom Stäket byggdes ville dåvarande Banverket också hålla nere kostnaderna med halvdana lösningar. Efter oändliga överläggningar hittade man den lösning som vi nu ser – väldigt mycket bättre än vad som från början var tänkt. Då tog det tid till mångas förtret – men det blev bra. Låt det också den här gången få ta den tid som behövs för att det skall bli bra.

Lars Bergstig (FP) gruppledare