Järfällaskolor och Södertörns högskola i forskningsprojekt om matematikundervisning

I Järfälla pågår nu en studie om matematikundervisningen i kommunens 6-9 skolor. Resultatet av studien skall sedan presenteras och diskuteras på Södertörns högskola med rektorerna för kommunens 6-9 skolor. Det kommer att användas som underlag i en forskningsansökan till ett projekt: ”Didaktik och teori i grundskolans matematikundervisning”.

Didaktik i ett skolsammanhang kan ungefär tolkas som konsten att lära ut eller undervisa.
 Projektets syfte är bl.a. att fördjupa lärares didaktiska kunskaper i grundskolans matematikundervisning. I projektet ska man bl a studera och analysera hur kursplanens mål i matematik och läroböcker förhåller sig till:
1. Internationell kvalitet.
2. Lärares tolkning av kursplanen, kunskapskrav, förmågor och centralt innehåll.
3. Synen på undervisning och kursplanens syfte och förmågor.
4. Läromedlens styrande inverkar på undervisningen samt att undersöka hur dessa faktorer förhåller sig till internationella (TIMSS) och nationella utvärderingar.
För att få perspektiv på svensk skola och svensk undervisning i matematik planeras en internationell jämförelse med Ryssland. Den förväntas ge ett mer nyanserat utbyte än de traditionella jämförelser som gjorts med USA och västvärlden.
Traditionellt visar elever från Ryssland och även andra länder i det gamla kommunistblocket mycket goda kunskaper i matematik och naturvetenskap och avsevärt bättre kunskaper än elever från USA och många västländer.
Finansieringen för forskningsprojektet kommer att sökas från Vetenskapsrådet vid högskolan och Östersjöstiftelsen. Det blir ingen kostnad för kommunen. Skolorna som deltar i projektet kommer att erbjudas kompetensutveckling i matematik, handledning m.m. under projektets gång.
Den här satsningen är en del i en starkare koppling mellan undervisning och forskning i Järfällaskolorna.
Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden