Järfällas vatten är säkert att dricka!

Idag (11/2 2014) har flera medier rapporterat om att livsmedelsverket gått ut och varnat för att dricksvattnet i flertalet svenska kommuner är förorenat av så kallade PFOS.

I Järfälla kommun produceras dricksvattnet av Norrvatten, ett kommunförbund med 14 medlemskommuner i området norr om Stockholm. Norrvatten har sedan ett flertal år tagit regelbundna prover för att mäta halterna av PFOS och sedan 2012 tar man prover på vattnet en gång i månaden och analysproven visar på mycket låga halter av PFOS.

Inom EU finns det inga fastställda gränsvärden för PFOS, dock har naturvårdsverket i en utredning 2008 uppskattat att ett eventuellt gränsvärde skulle kunna hamna i spannet 350-1000 nanogram/liter. I vattnet som produceras av Norrvatten till medlemskommunerna noteras mängden PFOS 4-5 nanogram/liter.

PFOS är en förkortning av perfluorooktansulfonat som är ett ämne som främst använts som en del i textil- och pappersimpregnering och framförallt i brandsläckningsskum. PFOS är ett ämne som är väldigt svårt för naturen att bryta ned och ackumuleras i kroppen på djur vilket gör att koncentrationen av ämnet ökar ju högre upp i näringskedjan man kommer. Detta har lett till att man sedan 2008 förbjudit användningen av PFOS.

Utöver mätningarna så bedriver också Norrvatten ett pilotprojekt vid Görvälnsverket för att helt kunna avskilja nano-partiklar av den typ som PFOS tillhör samt jobbar sedan länge för att stoppa föroreningar av Mälaren.