Järfällas tvåårsbudget med oförändrad skatt

Alliansens förslag till ny tvåårsbudget för Järfälla är klart. För 2012 är hela budgeten 3,6 miljarder. För den summan skall Järfällas 67.000 invånare få en omfattande service som håller hög kvalité och som förhoppningsvis bedrivs kostnadseffektivt.

Utbildning och äldreomsorg stora poster i Järfälla kommun

Som alltid är det skolan och den sociala omvårdnaden som drar det mesta av pengarna. Förskola och grundskola går runt på 1,3 miljarder medan socialnämnden får 1,2 miljarder. Alla nämnder har fått sina ramar uppräknade med två procent samt kompensation för s.k. volymökningar dvs när antalet skolelever ökar får skolan automatiskt sitt anslag uppräknat. Drygt 400 fler i förskola, grundskola och skolbarnomsorg betyder 31 miljoner mer till barn- och ungdomsnämnden.
Som alla förstår innebär en uppräkning av alla utgifter med 2 procent att det inte finns utrymme för några stora nysatsningar. Vi har en god standard på våra kärnverksamheter och den skall vi behålla. Detta är trots allt det viktigaste och en väldigt stor arbetsuppgift i sig. En stabil verksamhet på hög nivå som tickar på år efter år är kärnan i de 3,5 miljarderna. Välutbildad personal, väl underhållna lokaler och modern utrustning som underlättar arbetet är viktiga ingredienser för kärnverksamheten.
Men visst skulle vi önska att vi hade ett större ekonomiskt utrymme. Kultur- och fritidsnämnden har en budget på drygt 130 miljoner för att driva bibliotek, kulturskola, simhall, sporthallar m.m. Det är inte mycket. Här skulle vi önska att vi kunde satsa mera. En typisk förortskommun har visserligen tillgång till huvudstadens hela kulturutbud men när vi jämför oss med städer ute i landet som har lika många invånare ser vi att man där har råd med mera. Det är värt att fundera över.

Rekordinvesteringar i Järfälla kommun


Redan i år 2011, har vi en rekordbudget för investeringar, ca 700 mkr. Detta fortsätter under kommande år. För nästa år räknar vi med investeringar totalt om 768 mkr och för 2013 865 mkr. De stora investeringsprogrammen hanteras av Tekniska Nämnden för gator och vägar 356 mkr och för fastigheter och fastighetsunderhåll 341 mkr.
Under flera år har budgeten varit större än vad som förvaltningen mäktat med att genomföra. Så blir det även i år. Prognosen säger nu att det genomförda investeringsprogrammet blir 226 mkr lägre än budget. Mycket av dessa pengar kommer dock att komma tillbaka i 2012 års budget som alltså blir högre än den summa som vi nu ser i budgeten.
Typiska projekt som länge har varit med i planerna men där förseningar regelmässigt inträffar är Växthusvägen ner mot Ormbacka/Hässelby, simhallen, gator och vägar på Barkarbyfältet, förskola i centrala Jakobsberg samt om- och tillbyggnad av Vattmyraskolan.

 

Låneskulden växer snabbt i Järfälla


De stora investeringarna finansieras genom upplåning. Kommunens låneskuld var under flera år knappt 200 mkr. I år har upplåningen ökat med 450 mkr till 919 mkr. För 2012 begär ekonomikontoret fullmakt av kommunfullmäktige att få ta nya lån med 800 mkr. Detta är det kanske tydligast tecknet på att vi befinner oss i eller är på väg in i en stark expansionsfas och viss obalans.
Det kan nog finnas anledning att höja ett varnande finger. Stora investeringar leder till framtida drift- och underhållskostnader och till stora lån som gör oss mer beroende av ränteutvecklingen – kort sagt binder handlingsutrymmet för lång tid framåt. Självklart ger den ekonomiska utvecklingen med fortsatt god tillväxt nya resurser som skall användas för just utbyggnaden. Men det finns alltför många exempel där man haft alltför bråttom och varit ivrig att få fram nya satsningar vilket sedan lett till likviditetsproblem och bakbundna händer. Vi skall akta oss för att hamna i en sådan situation. Därför vill Folkpartiet t.ex. inte nu knyta upp drygt 300 mkr till en Veddestabro vars kapacitet behöv s om kanske 10 – 15 år. Inte heller tycker vi att vi skall ta över kostnader från SL för att snabbare få en andra nedgång till pendeltågen i Jakobsberg. Visserligen en önskvärd förbättring men inte värd ett minskat utrymme för andra angelägna utgifter.

Lista på några av de större projekten i 2012 års investeringsbudget


Växthusvägens förlängning till stockholmsgränsen
Bällstaåns vattenflöde
Enköpingsvägen vid Handelsområdet
Barkarbystaden
Kyrkparken intill Järfälla kyrka
Sopsugsystem i Barkarbystaden
Ormbacka ny stadsdel
Tallbohovsparken
Mälarpromenaden
Riddarparken
Förnyelse VA-nätet
Ny förskola Orion
Neptuniskolan tillbyggnad
Skola i Barkarbystaden
Fler platser i förskola och högstadieskola i Jakobsberg
Fornvägen serviceboende
Vattmyraskolan ombyggnad
Energieffektiviseringar