Järfällas kommunstyrelse 28 februari 2011

I kväll sammanträder kommunstyrelsen i Järfälla. Här är ett axplock av de ärenden som behandlas.
Verksamhetsberättelse för 2010
Här man kan läsa om vad som uträttats i den centrala kommunledningen under året som gått. Vi återkommer senare med mera statistik från verksamheten.
Kommunens upplåning har under året ökat med 220 mnkr till 390 mnkr. Under januari har ytterligare lån tagits upp.
När kommunen 1997 sålde sin elverksrörelse avsattes 200 mnkr för kapitalförvaltning. Den portföljen har nu vuxit till 445 mnkr och består huvudsakligen av räntebärande värdepapper (65 %) och aktier (25 %).  
Järfälla kommun föreslås införa e-handel för sina inköp.
E-handel innebär att hela flödet vi inköp sker elektroniskt med hjälp av ett inköpssystem.  En förstudie har visat att kommunen har mycket att vinna på att införa e-handel. De främsta vinsterna anges vara: Effektivare inköps- och beställningsprocesser. Effektivare och säkrare fakturahantering. Bättre avtalstrohet och bättre uppföljningsmöjligheter av gjorda inköp.
Barkarbystaden I
Barkarbystaden I är uppdelat i tolv kvarter som kommer att bebyggas i tre etapper. Ramavtal har upprättats med AB Nynäs City som är moderbolag till Viktor Hanson AB, Ikano Bostad AB och Byggnads AB Åke Sundvall AB.  Klicka här för mer information i ärendet..
JC Decaux ökar reklamskyltarna i Järfälla
Tekniska nämnden lägger fram ett avtalsförslag med J C Decaux som skall installera och underhålla 260 papperskorgar, 5 friaffischeringstavlor, 20 stadsinformationstavlor, 5 stadspelare, 10 ljustavlor samt en stor ljustavla vid E18. Förutom papperskorgarna får kommunen även reklamplatser på alla ljustavlorna. Kommunen skall svara för elen till tavlorna beräknat till ca100.000 kr/år. Övriga kommunala kostnader är design och tryck av affischer för minst en halv miljon per år.     Avtalstiden är 15 år.
Ny detaljplan för del av fastigheten Barsbro 1:13
En ny detaljplan måste antas för att möjliggöra byggande av ett sopsorteringshus på Flygarvägen 14
Länk till handlingarna för kommunstyrelsens sammanträde den 28 februari hittar du här.
Lars Bergstig (FP) Gruppledare
Peter Kjällkvist (FP) Politisk sekreterare