Järfällas ekonomi är inte i fritt fall!

bild_pa_pengar
Dags att söka NovaStipendiet

Järfälla har under en längre period haft en svag skattekraftsutveckling. Detta gäller både när vänstersidan var i majoritet och efter 2006, då Alliansen har haft majoriteten. Enligt SCB:s mätning av utveckling under perioden 1999-2009 låg Järfälla på sjunde plats i bottenligan. Bara glesbygdskommuner som Bengtsfors, Kumla, Bjuv, Perstorp, Munkfors och Burlöv hade en sämre skattekraftsutveckling.

Det är en tuff utmaning att vända Järfällas ekonomiska utveckling

Orsaken till Järfällas dåliga skattekraft är att vi har en stor inflyttning av personer som saknar inkomst och att vi samtidigt har en utflyttning av höginkomsttagare. I FP:s handlingsprogram för nuvarande mandatperiod skrev vi rakt på sak om Järfällas dåliga ekonomiska utveckling. Vi talade också klart och tydligt om vad som måste göras för att vända utvecklingen. I förra valet var det bara FP som ansåg att det var nödvändigt med tuffa besparingar och en förnyelse av den kommunala förvaltningen. I valet 2010 backade FP från 7 till 5 mandat.

Ett positivt första tertial 2013

Enligt kommunens tertialrapport för jan – april i år var Järfällas resultat (exkl. intäkter från markförsäljning och andra jämförelsestörande poster) + 29,3 mkr. Motsvarande resultat för första tertialet år 2012 var + 1,0 mkr.

För helåret 2013 har prognostiserats att resultatet (exkl. markförsäljning m.m.) kommer att bli minus 5,0 mkr. Detta bör jämföras med resultatet i bokslutet 2012 som var hela minus 70,9 mkr. Detta stora underskott berodde främst på att Socialnämnden förra året kraftigt överskred sin budget, vilket i sin tur tvingade fram en kommunalskattehöjning för 2013. Denna skattehöjning har till en del ätit upp de av alliansen tidigare genomförda skattesänkningarna.

Gruppledaren för S Claes Thunblad skrev i ett särskilt yttrande: ”Tertialrapporten per april 2013 visar dessvärre att underskottet i verksamheterna fortsätter att växa. Detta trots en skattehöjning på 35 öre.”

Thunblads påstående är en ren lögn. Som framgått ovan har underskottet under årets första fyra månader inte alls fortsatt att växa, utan tvärtom har resultatet förbättrats avsevärt. Bl.a. Socialnämnden har börjat få kontroll över sin ekonomi.

Socialdemokraterna svartmålar – Alliansen jobbar vidare

Det är bekymmersamt att den prognos för helåret, som gjordes i maj 2013, visar på ett underskott på 5 mkr. Alliansen vidtar därför ytterligare åtgärder för att effektivisera kommunens verksamheter samt hitta besparingar. Inom t.ex. Utbildningsnämndens område har vi från och med höstterminen 2013 slagit samman tre gymnasieskolor.

Arbetsmarknadspolitiken är statens ansvar. I Järfällas budget för 2013 har ändå 12 mkr anslagit för att bryta utanförskapet och få fler i arbete. Det ser ut som att denna satsning (projekt 200) kommer att bli framgångsrikt. 300 arbetslösa personer med försörjningsstöd har i år fått praktikplats eller annan form av åtgärd. Hittills har ca 200 fått anställning inom i huvudsak privata företag.

Ha is i magen – vänta med utbyggnaden av Barkarbyfältet!

Järfällas investeringar har ökat kraftigt och uppgår nu till ca 500 mkr per år. Genom den omfattande utbyggnaden av Barkarstaden (bostäder för 15 000 personer och 5 000 arbetsplatser), som M och S gjorde upp om i februari 2012, kommer kommunens investeringsprogram att expandera ytterligare. FP har reserverat sig mot den föreslagna storskaliga och snabba utbyggnaden av Barkarbyfältet. Vi vill i första hand att man bygger nya bostäder i anslutning till våra nuvarande kommundelscentra och på platser, där investeringar i vägar, VA-ledningar m.m. redan är gjorda. Först när nya vägar och nya spårförbindelser finns på plats och vi kan få bra betalt för marken, vill FP exploatera Barkarbyfältet. Vi vill också slå vakt om Järfällas unika natur och kultur. Järfälla har länets äldsta kyrka. Vi vill utforma Barkarbystaden, så att den på ett attraktivt sätt smälter samman med den nuvarande bebyggelsen i Kyrkstaden.

Järfälla har i nuläget inte råd att göra stora infrastrukturinvesteringar, eftersom kommunens låneskuld har ökat kraftigt och kommunens ekonomi år 2012 inte var i balans. I dagsläget är kommunens låneskuld hanterbar, men om man genomför stora investeringar och (som de flesta experter tror) räntan ökar, riskerar Järfälla att hamna i en liknad situation som Grekland.

Vill Socialdemokraterna bygga skyskrapor vid Järfälla kyrka?

Enligt lokaltidningen Mitt i Järfälla (2013-06-10) vill M bygga en t-bana från Barkarby till Akalla och på kort sikt bygga 10 000 nya bostäder – och på lång sikt 40 000 bostäder. I samma artikel säger Thunblad att en t-bana är absolut nödvändig och antalet bostäder i Barkarbystaden i så fall kan mer än fördubblas. – Thunblad vill således på Barkarbyfältet, som är ungefär lika stort som Viksjö Golfbana, få in nästan lika många människor, som det idag finns i hela Järfälla. Thunblads ”skyskrapestad” på Barkarbyfältet kommer att kräva en upplåning på den internationella kapitalmarknaden på i storleksordningen 10 miljarder kronor. Till detta kommer att S vill satsa pengar på ett Barkarby College och ett antal andra nya dyra kommunala åtaganden. Thunblad har inte lagt fram ett enda förslag till besparingar. Det gjorde Göran Persson då han var finansminister på 1990- talet. Och då Persson träffade ”finansvalparna” i New York konstaterade han: Den som är satt i skuld är inte fri. Det är synd att S i Järfälla inte har råd att anlita Göran Persson som konsult.

Om S, med stödpartier, skulle vinna i kommunalvalet nästa år kommer Järfälla att ledas av en person, som inte begriper att man måste hushålla med skattebetalarnas pengar och rätta munnen efter matsäcken. Vilken bank kommer att vilja låna ut pengar till kommunen, om den leds av Thunblad?

Förutom att det är helt fel är det dessutom omdömeslöst och ansvarslöst, när Thunblad påstår att Järfällas ekonomi är i fritt fall!

Anne-Marie Holm (FP)

Vice ordf. i Utbildningsnämnden