Järfällas bokslut visar minus

Bokslutet för 2011 visar för Järfällas del ett underskott om 55 mkr jämfört med vad som var budgeterat. Budgeten förutsatte nämligen ett överskott om 10 mkr. Resultatet blev minus 45 mkr.  Jämfört med 2010 är det en kraftig omsvängning. Då blev det ett överskott om 57 mkr, som nu måste tas i anspråk för att täcka underskottet.

Järfällas resulat blev -55 miljoner 2011

Störst underskott redovisar socialnämnden (-65 mkr) och tekniska nämnden (-15 mkr). För socialnämndens del är det individ- och familjeomsorg samt äldrevården som kostat mer än vad som var budgeterat. För tekniska nämnden är det vinterväghållningen som drog i väg – minns den snö som föll i fjol!

Totalt ökade kommunens nettokostnader med närmare 7 procent (179 mkr) medan skatteintäkternas ökning stannade på 5 procent (133 mkr).

Självklart inger 2011 års resultat en viss oro. Det var ett turbulent år på många sätt med eurokris och rent allmänt en stökig omvärld. Arbetslöshet leder till ökade kostnader inom försörjningsstödet för alla kommuner. Vinterväder låter sig inte bedömas år i förväg. Sträng kyla ger dyrare uppvärmning. Det är många omvärldsfaktorer som påverkar utfallet i kommunens ekonomi.

I de sammanställningar för länets kommuner som hittills redovisats finns endast två som redovisar underskott, Järfälla och Nynäshamn. Även Stockholms läns landsting redovisar ett överskott om ca 500 mkr. I det perspektivet är Järfällas stora underskott oroande. Det är framför allt tre skäl för att undra över hur fortsättningen skall te sig.

  1. Det blev en väldigt snabb och väldigt kraftig förändring från ett år till ett annat – skillnaden från +57 till -44 är en sväng på över 100 mkr.
  2. Hela länet i övrigt, förutom Nynäshamn, visar på ekonomisk balans
  3. På kort tid ökar Järfällas låneskuld, från att under några år ha legat stabilt på knappt 200 mkr, till över 1 miljard.

Allt detta gör att 2012 års utveckling måste följas mycket noga.

Sammantaget kostar de kommunala verksamheterna i Järfälla närmare 3,5 miljarder.  Nettokostnaderna är 2,8 miljarder och skatteintäkterna 2,5 miljarder.