Järfällas befolkning växer ännu snabbare – fler i förskola och skola

Det har nu kommit en ny befolkningsprognos som visar att Järfällas befolkning fram till år 2020 förväntas öka ännu snabbare än man tidigare trott.

Fram till år 2020 förväntas kommunen som helhet att öka med cirka 11000 personer. I åldern 1-5 år bor det idag cirka 4300 barn i kommunen och antalet stiger stadigt och beräknas nå 5000 barn i den åldern i slutet på år 2017.

När det gäller barn som är 6-11 år bor det idag cirka 5000 barn i kommunen och år 2018 beräknas antalet vara cirka 6000 barn i den åldern. För barn i åldern 12-15 år bor det cirka 3000 barn i kommunen idag och beräknas nå 4000 barn år 2019.

Fram till 2020 får vi en ökning med ungefär 300 barn i åldern 1-15 år per år. Detta är en större ökning än vad förra årets prognos visade.

Nu är det inte säkert att den här prognosen blir verklighet, säger Bo Winander (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Prognosen bygger på kommunens mycket ambitiösa byggnadsplaner. Vad som i verkligheten kommer att byggas beror också på hur detaljplaner tas fram och hur olika byggherrar bedömer marknadsläget. Den nuvarande ekonomiska oron i världen kan innebära en inbromsning.

Hur som helst är det uppenbart att Järfällas skattebetalare står inför nya utmaningar när det gäller att skapa ny infrastruktur bl a i form av förskolor och skolor. När befolkningen växer ökar också antalet skattebetalare. Ökade skatteintäkter ska dock minst vara i nivå med kommunens ökade kostnader. När man bygger nytt handlar det om mycket stora investeringskostnader som sedan ska betalas i form av räntor och amorteringar.

Vi gör allt vi kan för att utnyttja befintliga lokaler ännu bättre. Ibland kan man med mindre förändringar och tillbyggnader skapa plats för fler. Sådana förändringar görs med god ekonomi.

Att däremot bygga helt nytt – som nu görs på Barkarkyfältet – kostar mycket mer. Förhoppningen är att markförsäljningar ska ge så stora intäkter att investeringskostnaderna kan betalas. Men allt detta är mycket osäkert.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden