Järfällaelevernas betyg fortsatt bättre än i övriga Sverige

Det finns anledning att avdramatisera valet av skola, menar skribenten Winander (FP)

Nu har Skolverket offentliggjort betygsstatistik för de nior som lämnade grundskolan i våras. Det här är första gången eleverna betygsatts i det nya betygssystemet  med flera steg. Därför ska man vara särskilt försiktig med att dra långtgående slutsatser i jämförelsen mellan skolor, kommuner eller bakåt i tiden. Det tar tid innan lärarna i landets många skolor har rimligt gemensamma bedömningsgrunder.

Med reservation för detta kan ändå sägas om järfällaelevernas resultat att den stora förbättring som vi noterade föregående år bibehålls med endast  marginella försämringar i det mått vi använder.

Järfällaeleverna fortsätter att prestera över genomsnittet för elever i svenska skolor allmänt.

Det s k meritvärdet, som är en sammanvägning av alla betyg i de 16 bästa ämnena ger ett värde på 220.6 (föregående år 221.3). Genomsnittet för alla elever i landet är 212.8

Ett annat viktigt mått är andelen elever med godkänt i alla ämnen. Det är nu i vår 78.8 % för alla elever i Järfälla (föregående år 80.8 %). Rikssnittet ligger på 77.0 % Fortfarande saknar alltså ungefär en av fem elever godkänt betyg i alla ämnen.

Det är naturligtvis viktigt att få behörighet för gymnasiet. Där varierar andelen behöriga beroende på vilket program eleverna väljer. Skolverket redovisar i första hand elever som är behöriga till något yrkesprogram.

I Järfälla är i år 90.5 % av eleverna behöriga till något yrkesprogram (föregående år 92.1 %). Rikssnittet ligger på 87.6 %

Om det med ett nytt betygssystem är svårt att dra slutsatser när vi ser på kommunen som helhet så är det ännu svårare när vi ser på enskilda skolor, där också elevsammansättningen kan variera kraftigt mellan enskilda år. Det gäller bl a föräldrarnas utbildningsbakgrund som visar sig ha ett starkt samband med elevernas resultat.

Mycket förenklat kan vi av detta års betygsredovisning dock konstatera att fyra skolor förbättrar sina resultat: Fjällenskolan, Källtorpsskolan, Internationella Engelska Skolan och Vittra i Jakobsberg.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden