Förvaltningsområde för finska – snart också Järfälla?

Järfälla bör pröva att ansöka om frivillig anslutning till förvaltningsområdet för finska

Järfälla bör pröva att ansöka om frivillig anslutning till förvaltningsområdet för finska. I januari 2010 infördes en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen syftar till att skydda och främja minoritetsspråken samt att möjliggöra inflytande för de fem nationella minoriteterna i olika frågor. Det finns fem nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Myndigheter, kommuner och landsting har enligt lagen särskilda skyldigheter mot dessa minoriteter.   De ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas och de nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande och samråd.

För finska språket har inrättats ett särskilt s.k. förvaltningsområde som omfattar särskilt angivna kommuner med stor andel sverigefinnar. Järfälla ingår inte bland dessa. Kommuner kan dock hos regeringen ansöka om att frivilligt ingå i förvaltningsområdet. Åtagandet innebär en rätt att få sitt ärende handlagt på finska språket och viss service, t.ex. inom äldreomsorgen, utförd av finsktalande.    

I Stockholms län bor i storleksordningen 215 000 sverigefinnar och 50 000 med rötter i de fyra övriga minoriteterna.  I Järfälla är den största nationella minoriteten sverigefinnar. De utgör ungefär 10-11 procent av invånarna i Järfälla. Tornedalingarna utgör cirka 4 promille, judarna 1 promille och samerna 0.3 promille av Järfällas invånare. För romer saknas uppgift.

Stockholms läns landsting ingår i förvaltningsområdet för det finska språket vilket innebär särskilda skyldigheter att tillhandahålla information för finsktalande. Länsstyrelsen fördelar årligen ett statsbidrag på 250 000 kronor till Stockholms läns landsting för åtgärder som ska gynna den finskspråkiga gruppen. I huvudsak används pengarna för att översätta landstingets informationsmaterial till finska. Exempelvis finns ett samarbete mellan landsting och kommuner kring informationspaket till finsktalande blivande föräldrar som ska delas ut på mödravårds- och barnavårdscentraler i länet.

Tio av Stockholms läns 26 kommuner ingår obligatoriskt i förvaltningsområdet för finska.

Järfälla har hittills valt att inte ansöka om att friviligt ansluta sig till förvaltningsområdet för finska. Kommunal service och informationsmaterial på finska språket har kommunen ansett att man kan tillgodose utan att formellt ingå i förvaltningsområdet.

Till exempel erbjuder socialförvaltningen äldreomsorg på finska och andra minoritetsspråk i så stor utsträckning som möjligt. Många av hemtjänstföretagen inom kommunen har möjlighet att tillgodose behovet av hemtjänst på finska. Även på kommunens särskilda boenden finns det personal med språkkunskaper för att tillgodose önskemål om äldreomsorg på finska. I de lokala värdighetsgarantierna för äldreomsorgen i Järfälla garanteras att den som behöver personal som talar finska har möjlighet att minst en gång per vecka få insatser utförda av personal som talar modersmålet.

Nikoletta Jozsa (FP) har i socialnämnden uttalat att kommunstyrelsen nu bör pröva att frivilligt ingå i förvaltningsområdet för finska.

Eftersom det i Järfälla finns en så stor andel med finska som modersmål kommer frågan om att ingå i förvaltningsområdet för finska att prövas i kommunstyrelsen. Folkpartiets ledamot i socialnämnden Nikoletta Jozsa har i nämnden uttalat att kommunstyrelsen nu i första hand, i likhet med en rad andra kommuner med stor andel sverigefinnar, bör pröva att frivilligt ingå i förvaltningsområdet för finska.