Individen och familjen står alltid i centrum

Inom liberalismen står individen i centrum. Vi tror på individens egen förmåga att leva sitt liv med så lite inblandning av myndigheter som möjligt. Människor har förmågan att ta sina egna beslut och ta eget ansvar för sina liv och därmed också konsekvenserna av sitt handlande.

Dock hamnar människor ibland i situationer då man inte klarar sig själv och inte får hjälp av närstående för att lösa situationen. Enligt lagstiftningen kan man då ha rätt till bistånd i form av s k försörjningsstöd eller annan hjälp. Kommunen arbetar även förebyggande och erbjuder stöd till de som riskerar att hamna i utanförskap. FN’s barnkonvention ska ligga till grund för det sociala arbetet

Vi vill

  1. öka satsningen på förebyggande insatser t.ex. fältassistenter, ungdomsmottagningar och nattvandrare
  2. att socialtjänsten ingriper tidigt för att ge hjälp till barn och unga i utsatta situationer
  3. erbjuda mer av vård på hemmaplan i stället för i andra kommuner
  4. rekrytera och utbilda egna familjehem (f d fosterhem)  i Järfälla
  5. prövningen försörjningsstöd korrekt och enhetligt hos alla handläggare där också en motprestation för att erhålla socialbidrag kan ingå
  6. tillämpa tak-över-huvudet-principen för utsatta människor och bostad-först- modellen för missbrukare
  7. erbjuda praktikplatser för unga arbetslösa i samarbete mellan kommun och näringsliv
  8. utveckla ett värdigt mottagande av flyktingar samt deras anhöriga vilket också ger ensamkommande flyktingbarn anpassat stöd och omvårdnad
  9. införa en social omsorgspeng för föreningar som gör sociala insatser – t.ex. inom äldreomsorgen där unga människor kan tillföra glädje och gemenskap över generationsgränser. Föreningen får ekonomisk ersättning för de insatser som medlemmarna gör inom ett sådant program.