ICA får monopol på livsmedelshandel

ICA_Barkarbystaden
ICA får monopol av M och S i Järfälla

I dag, måndag 1 oktober, skall kommunfullmäktige behandla försäljning av mark på Barkarbyfältet till TK Development, samma företag som byggde området där Mio, Jula och Media Markt nu finns. TK köper en stor hörntomt i bästa läge vid Herrestarondellen för att uppföra ytterligare 25.000 kvadratmeter handel. På en tomt intill, mitt emot Plantagen, kommer ICA att bygga 17.000 kvadratmeter handel varav 5000 kvadratmeter för livsmedel.

Folkpartiet har tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet protesterat mot denna ytterligare kraftiga handelskoncentration och föreslagit att en del av TK´s mark skall få användas för bostäder. Övriga partier driver på handelsetableringarna för att snabbare få in pengar för att betala alla kommunala investeringar som följer av utbyggnaden. Tiden för eftertanke är lika med noll.

För att hjälpa ICA-koncernen, Sveriges mäktigaste aktör inom livsmedel, vill kommunen försöka ge ICA ett tioårigt monopol på livsmedelsförsäljning på Barkarbyfältet. Folkpartiet kan självklart inte medverka till en sådan kommunal reglering av handeln i Järfälla.

Det är mycket ovanligt att en kommun reglerar vilka varor som skall få säljas inom en viss handelsyta.

I plan och bygglagen, PBL, stadgas att en detaljplan får reglera möjligheterna att bedriva handel endast om det finns skäl av betydande vikt för det. Skäl av betydande vikt kan vara dokument och/eller beslut i kommunen av typen handelspolicy, handelsutredningar, ställningstaganden som har bäring på samhällsplanering tex trafik, stadskärneutveckling, bostäder och kulturhistoriska hänsynstaganden. Så vitt vi har kunnat se har praxis i landet utvecklats så att man intagit en mycket restriktiv hållning till att i detaljplan reglera innehållet i varuförsäljning.

Det kan föra väldigt långt om kommunen skall åta sig att reglera vilka varor som får saluföras på vissa ytor. I det här fallet innebär avtalet att inom en byggnadsyta av 25.000 kvadratmeter får över huvud taget ingen livsmedelsförsäljning ske utan att kommunen först godkänt ev. undantag för t.ex. kiosk, delikatessbutik, brödbutik etc. Det är ohållbart.

Motivet till avtalet är att skydda en etablering av en stor ICA-hall som avser att öppna påsken 2014. Denna kan nu få en ensamrätt inom kvarteret Barkarbystaden att bedriva livsmedelshandel fram till 2022. Om TK skulle vilja bryta detta monopol skall man till kommunen betala 100 miljoner kronor.

Det finns i och för sig goda skäl att inta ståndpunkten att det räcker med en livsmedelshall inom området under ett övergångsskede. Det normala är dock att marknadens aktörer själva gör sådana avvägningar och analyserar vilka affärsmässiga risker som är rimliga att ta för att vara med och konkurrera. Inom alla andra områden där full konkurrens råder t.ex. inom elektronik, TV, vitvaror m fl. leder överetablering till omstruktureringar och tomma affärslokaler. Så har skett också inom Barkarby handelsplats där både Onoff och Expert tidigare funnits. I en marknadsekonomi är detta fullt naturligt. Politiska system som prövat andra modeller har inte varit särskilt framgångsrika. Marknadsliberala politiker värnar naturligtvis medborgarnas intressen bäst genom att se till att konkurrensen fungerar

Lars Bergstig (FP)

Gruppledare

Bild från ICA i BArkarbystaden