Hur blir man förstelärare och vad innebär det?

Förstelärare inom skolan och karriärstjänster har under en tid diskuterats flitigt i media och bland lärare. Vad kommer lönen bli, vem kan bli förstelärare och hur gör man för att bli förstelärare är frågor som ofta dyker upp. Vi ska här försöka reda ut begreppen kring detta och ge er en bra bild över vad det innebär.

Vad är en förstelärare?

En förstelärare är en lärare som har lärarbehörighet och som arbetsgivaren anser vara extra yrkesskicklig inom sitt ämne. En förstelärare ska fortsätta undervisa som vanligt men också vara en god förebild och handledare åt mindre erfarna eller yngre lärare på skolan. Försteläraren kan också vara ansvarig för tex lärarstudenter på arbetsplatsen.

En försteläraretjänst är en del av de nya karriärstjänsterna där lärarna kommer ges en möjlighet att både göra karriär i sitt yrke men också ges en möjlighet att få en större löneökning.

Vilken lön får man som förstelärare?

Om skolan utser en redan anställd lärare till förstelärare ska denne få en löneförhöjning om 5000 kronor per månad. Skulle flera förstelärare anställas av samma skola ska den genomsnittlige löneförhöjningen vara 5000 kronor för de som utses till förstelärare.

Om skolan anställer en förstelärare som nyanställd ska lönen vara 5000 kronor högre än medianlönen. Lärarförbundet har mer information karriärstjänsterna

En lärare med en lön på 25500 kronor i månaden som anges som snittlön på flera platser innebär ökningen en ny lön om 30500 kronor i månaden. Observera att detta är en permanent löneförhöjning och inte en tillfällig satsning. Ett rejält lönelyft och en bra motivation för nya lärare.

Vilka kvalifikationer behövs och hur blir man förstelärare?

För att kvalificera sig till att bli förstelärare så måste man vara legitimerad lärare och visat en bra förmåga att förbättra resultaten för eleverna i skolan och samtidigt visat ett starkt intresse för att utveckla undervisningen i klasserna. Lärarna som vill bli förstelärare ska också kunna visa upp 4 års erfarenhet som lärare med bra vitsord från en eller flera anställningar inom skolväsendet.

För att vara en yrkesskicklig lärare ska man kunna kommunicera med både kolleger och elever och dess föräldrar. Man ska också anstränga sig för att elevernas resultat och betyg ska bli bättre och samtidigt utveckla sin egen yrkesskicklighet och visa goda kunskaper i sitt ämnesområde och det ämne de undervisar i.

Kommunerna bestämmer hur processen att utse en förstelärare går till. I vissa kommuner har man valt att låta privata företag utse förstelärarna. Kontakta din arbetsgivare för att få mer information om hur man blir förstelärare

När införs det och hur många gäller det?

De första förstelärarna har hösten 2013 utsetts runt om i Sverige och har redan påbörjat sina tjänster. Folkpartiet vill att det nästa höst ska finnas 15000 förstelärare runt om i landet och ytterligare ett par tusen till hösten 2016. I praktiken innebär detta att ca var sjätte utbildad lärare i Sverige skulle kunna bli förstelärare med Folkpartiets förslag. Detta innebär att ca 17 000 lärare kommer få löneökningar på 5000 kronor i månaden. Antalet tjänster per kommun finns listat av Skolverket och för 2013 hittar ni information för just din kommun i det här pdf-dokumentet. http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.195460!/Menu/article/attachment/Bidragsramar%202013_NY.pdf

Vem betalar för det?

De pengar som har avsatts för förstelärarlöner och lektorslöner ska vara öronmärkta för ändamålet och de höjda lönerna bekostas med statliga medel och inte med kommunernas medel. Detta betyder att om huvudmannen inte inför karriärtjänster som förstelärare och lektorer så kommer de heller inte att få ta del av pengarna.. Den nuvarande regeringen 2010-2014 skjuter till ca 500 miljoner kronor om året i den här satsningen på lärarna.

Hur ansöker man om bidrag till förstelärare och karriärstjänster?

Skolverket presenterar omfattande material på sin hemsida om förstelärare och hur huvudmän ska göra för att söka bidrag. http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/karriartjanster/karriartjanster-1.192272

Varför ska det finnas förstelärare?

I skolorna krävs det duktiga och yrkesskickliga lärare för att eleverna ska lyckas nå resultaten i skolan. För att locka de allra bästa till branschen så måste lärarnas löner höjas rejält och samtidigt göra läraryrket attraktivt. Många lärare har ansett att ett problem med läraryrket är att när du har gått en lärarutbildning och fått en fast tjänst så har karriärmöjligheterna varit ytterst begränsade. Att man nu inför förstelärare ger inte bara en rejäl löneökning för detta viktiga yrke utan det ger också en helt ny möjlighet till att göra karriär inom läraryrket som hittills inte har funnits.

Man vill genom införandet av förstelärare öka kunskapen och motivationen inom skolan för att skapa en skola som präglas av kunskap och likvärdighet.

Att man nu ger lärarna möjligheter till en karriär som finns på de flesta andra arbetsplatser är en del i ett led att stärka skolan på alla fronter. Folkpartiet vill också införa sommarskolor för elever som riskerar att inte nå målen under terminen. Skolor ska också kunna ansöka om läxhjälp som betalas genom statsbidrag. Man vill också göra stora satsningar på läs- och skrivkunnigheten i den svenska skolan samt utöka antalet matematiklektioner i flera årskurser.