Höjda ambitioner för Järfällas skolor och förskolor med tydligare mål

I allianspartiernas förslag till budget för 2012 och 2013 för skola och förskola höjer vi ambitionerna bl a genom att vara tydligare med våra mål.

I linje med vad som sägs i den nya skollagen fastställer vi nu ett nytt mål gemensamt för förskolor och grundskolor:

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.”

Det här innebär att det inte längre räcker att skolorna ser till att alla elever uppnår de grundläggande målen. Nu får skolorna också ett tydligt uppdrag att ge stöd och stimulans så att eleverna kommer ännu längre. För första gången har vi också ett mål för förskolan som tydligt anknyter till förskolans kunskapsuppdrag. I praktiken är det naturligtvis inte lätt att ha en korrekt bild av en enskild elevs potential. En bedömning kommer att avkrävas förskolor och skolor i samband med de årliga kvalitetsredovisningarna. Genom beslut i barn- och ungdomsnämnden får nu förvaltningen i uppdrag att ta fram någon form av verktyg för bedömning av potentialen.

Vi tycker ändå det är viktigt att skicka den här tydliga signalen om att vi måste lyfta förväntningarna på alla barn och elever.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla