Högst fyra elever per dator i Järfällas skolor

I allianspartiernas budgetförslag i barn- och ungdomsnämnden föreslås en datorgaranti för eleverna i Järfällas kommunala skolor. Garantin innebär att det skall finnas högst fyra elever per datorarbetsplats. Garantin finansieras med medel ur barn- och ungdomsnämndens budget och kostnaden belastar inte de enskilda skolorna. Ännu högre högre datortäthet är möjlig, men betalas då av skolorna själva.

Bakgrunden är den omfattande förändring som nu görs av IT-hanteringen i Järfälla kommun.

Den innebär att de olika verksamheterna inte längre köper sin utrustning utan hyr bl a datorer med support. I och med att datorarbetsplatserna hyrs blir det också möjligt att förnya utrustning med kortare tidsintervall än tidigare. På det här sättet säkerställs en modern och alltid uppdaterad IT-nivå.

Alla verksamheter – också skolor och förskolor – tillhör fortsättningsvis samma enhetliga system. Det underlättar alla former av kommunikation mellan olika enheter och med centrala förvaltningar.

Datorgarantin införs för att skapa likvärdiga villkor för eleverna i Järfällas kommunala skolor. Även elever på skolor med dålig ekonomi garanteras samma standard som eleverna på andra skolor. Om garantin inte införts hade kostnadsökningar för hyrdatorer riskerat att minska tillgången till datorer eller krävt besparingar på andra områden.

Fler datorer innebär inte självklart bättre resultat i skolan. Det är lärarnas vilja och förmåga att effektivt utnyttja utrustning som ger bättre resultat för eleverna. Det pågår nu också utbildningsinsatser av olika slag för att öka kompetensen.

Friskolorna har sina egna IT-system och det här beslutet berör inte dem. Dock har friskolorna sedan tidigare högre ekonomisk ersättning per elev än motsvarande kommunala skolor och alltså möjligheter att satsa dem på t ex fler datorer.

Bo Winander (FP) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden