Görvälns slottsbyggnader säljs inte

Som framgått av lokaltidningen Mitt i har kommunstyrelsen avvisat ett förslag från kommunkontoret att sälja Görvälns slott med tillhörande byggnader.
Järfälla kommun har låtit renovera slottsbyggnaderna för närmare 25 miljoner kronor. De är nu uthyrda till restaurang, konferens- och hotellverksamhet som håller en mycket hög klass.
Görvälns slott och dess omgivande natur och parker är Järfällas vackraste och mest spektakulära historiska plats. Slottet, uppfört i mitten av 1600-talet, har en brokig historia som är väl dokumenterad i Järfällaboken 1 av Lars Gustafsson J:r (sid 271 – 292) och i boken ”500 år på Görväln” av Bertil Risveden (1991). I ”Görvälnsparken” av Kerstin Fogelberg (2001) finns en beskrivning av Görvälnsparken förr och nu och där redovisas också vilka träd och buskar som växer i Görvälnsparken.  

Historiskt komplex
Kulturarvet skall tas om hand och pietetsfullt vårdas för att också framtida generationer skall kunna förstå historiska sammanhang och samhällets utveckling. Det finns många olika lagrum som tillsammans ger skydd för historiskt viktiga byggnader, vare sig de är i allmän ägo eller i privat vård. Så till vida behöver det inte vara särskilt egendomligt om en kommundirektör finner skäl att föreslå en försäljning av ett färdigrenoverat slott. Men det som kommunkontoret helt förbisett var vikten av att hålla samman ett helt komplex av byggnader och parker i en och samma ägares hand för att säkerställa att platsen kan berätta sin historia i all framtid.

Helheten viktig
Det är den sammanhållna helheten av Görvälns slottsegendom som är historien och kulturarvet. Det får inte förödas genom lättflyktiga tankar om att det vore skönt att slippa underhållsansvaret för slottet och tillhöriga byggnader eller om att få fram pengar för att ta hand om ett annat slott, Säby. Kommunen är ingen god slottsherre och ingen god hyresvärd för ett luxuöst konferensboende brukar det heta i korridorerna. Nej, må så vara men man kan ju utveckla sin kompetens och man kan hämta kunskap utifrån. Ty det allt överordnade intresset är att säkerställa ett avgörande inflytande över hur kulturarvet tas om hand. Det är ett ansvar inför dagens Järfällabor men i än högre grad ett ansvar inför kommande generationer.  
Om ägandet av de olika husen splittras på flera händer går slottsegendomens helhet förlorad oavsett vilka regler som omgärdar en första försäljning. Än mer tydligt blir detta efter ett antal år när husen ånyo är till salu och skall omsättas på den öppna marknaden. De kulturskyddande bestämmelserna följer visserligen med till kommande ägare men utan ägarrollen har kommunens position i arbetet med att slå vakt om kulturintressena helt klart försvagats. Det skulle vara en mycket olycklig utveckling.   
Kultur- och fritidsnämnden har uttryckt ambitionen att vårda kulturarvet på följande sätt.
Mycket av det som erbjuds inom kultur- och fritidsområdet är sådant som är alla kommuninvånares gemensamma tillgång. Det handlar till exempel om spår och leder, skyddade och bevarade friluftsområden, arenor av olika slag, olika mediabestånd, alla slags kulturminnesobjekt i form av både byggnader och föremål, konst både i kommunens konstsamling och i det offentliga rummet etc. Det är väsentligt att dessa tillgångar behålls i gemensam/kommunal ägo och att tillgångarna förblir gemensamma.
En  del av verksamheten som rymmer särskilda värden är kulturarvet. Det historiska arvet är en del av vår samtid. Kulturarvet omfattar den fysiska miljön, de konstnärliga uttrycksformerna, vårt språk och alla andra lämningar av mänsklig verksamhet som har ett värde att sparas eller arkiveras. Historisk kontinuitet bidrar till människors identitet och trygghet. Uppgiften är inte bara att bevara utan också att aktivt medverka till att människor engageras i att utnyttja sitt kulturarv. Kulturarvet omfattar inte endast ”gamla” företeelser. Historien börjar alltid igår. Vårdandet av kulturarvet är i högsta grad en gemensam och offentlig uppgift.

Det finns ett stort värde i att alla de verksamheter och mötesplatser som är öppna för spontana besök behålls i gemensam/kommunal ägo. Det gör det lättare att garantera tillgängligheten till dessa verksamheter och mötesplatser för alla kommunmedborgare och även för allehanda besökare utifrån.

Lars Bergstig (FP)
Gruppledare