Glädjebetyg i Järfällas skolor?

Det pågår en intensiv diskussion om glädjebetyg i skolan. Att sådana finns är ställt utom allt tvivel. Samtidigt som svenska elevers betygsresultat förbättrats under lång tid har resultaten i olika internationella undersökningar under samma tid visat på försämringar under samma period.

Det är dock svårare att koppla glädjebetyg till enskilda skolor – det finns stora mätproblem.

Skolverket har nu publicerat resultat från en granskning av skillnaden mellan s k provbetyg i nationella prov i svenska, matematik och engelska och slutbetygen i årskurs nio. Resultaten redovisas för på bl a kommuner och kommunala respektive flristående skolor.

Hur ser då resultatet ut för Järfällas skolor?

I ämnet svenska får tre av fyra elever samma slutbetyg som man fick provbetyg i nationella provet. Något färre än var femte elev fick ett högre slutbetyg än provbetyg, kommunala skolor är något försiktigare än fristående skolor och Järfällas skolor visar en något större tendens än skolor i Sverige i allmänhet att sätta högre betyg.

I matematik är skolorna frikostigare med att sätta slutbetyg som är högre än provbetygen på nationella provet. Det gäller framför allt Internationella Engelska Skolan men också Källtorpsskolan och i något mindre utsträckning Viksjöskolan.

Att betygsättningen i matematik är ”snällare” i Järfälla stämmer med den nationella trenden.

I ämnet engelska är överensstämmelsen mellan provbetyg och slutbetyg som störst. De allra flesta elever i både kommunala och fristående skolor I Järfälla som i landet som helhet får samma slutbetyg som provbetyg. Ungefär lika många får ett lägre som ett högre slutbetyg.

Det är svårt att utifrån detta svara på frågan om det sätts glädjebetyg.

Man ska veta att läraren inte är tvungen att följa provbetygen utan ska i sin bedömning ta hänsyn till alla elevens prestationer.

Andra granskningar som görs av Skolinspektionen har också visat att vi inte ska utgå från att provbetygen på det nationella provet sätts rätt. När Skolinspektionens oberoende ”provrättare” kontrollgranskar nationella prov har resultaten visat på att elevernas lärare ofta sätter högre provbetyg än än Skolinspektionens granskare. Därför har ju också granskningar av skillnaden mellan provbetyg och slutbetyg begränsat värde.

Rättvisa betyg är viktiga för eleverna eftersom betygen är urvalsgrund för vidare studier och för en del elever av avgörande betydelse för att man ska hamna på en önskad utbildning.

Det pågår ett arbete för att betygen ska bli mer rättvisa. Statsmakterna har utarbetat nya tydligare kursplaner och noggrannare betygskriterier när vi nu går in i ett nytt betygssystem med början detta läsår.

Skolverket har ordnat med instruktioner och utbildning av lärare.

Också på lokal nivå i Järfälla pågår ett arbete för att få en mer likvärdig betygsättning.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden