Funktionshinder är inget hinder för delaktighet

Järfälla ska aldrig diskriminera människor med funktionshinder genom att inte vara tillgängligt. Alla människor, oavsett förutsättningar, ska kunna vara delaktiga i vårt samhälle. Därför måste Järfälla handikappanpassas så långt möjligt.

Vi vill

  1. fortsätta erbjuda gruppbostäder för människor i behov av särskilt boende
  2. erbjuda dagverksamhet i Järfälla
  3. göra våra fina naturområden bättre tillgängliga för funktionsnedsatta
  4. stödja det frivilliga arbete som görs för funktionsnedsatta, t ex genom social omsorgspeng
  5. låta funktionsnedsatta barn och unga – så långt det går – själva påverka insatserna
  6. öka ansträngningarna att rekrytera kontaktpersoner