Förtätningar och rivningar i Bolinder Strand

Byggföretaget JM har under en dryg tioårsperiod producerat lägenheter i Bolinder Strand och har här skapat Järfällas finaste sammanhållna flerfamiljshusområde med sjöutsikt. Det gamla industriområdet rymmer idag mer än 600 bostäder. Det antalet antogs bli ett lagom stort område när exploateringen planerades för mer än femton år sedan.

Bolinder Strand foto: Ettelva arkitekter

Nu önskar JM gå vidare och planerar för att få plats med ytterligare ca 400 lägenheter genom att några delar av de gamla industribyggnaderna rivs. Ett förslag till detaljplan har i dagarna lämnats ut för samråd som innebär att ytterligare hus, med upp till tio våningar, tillkommer på tre platser inom det som tidigare var industrimark.

En förskolelokal planeras i det norra kvarteret. Parkeringen löses huvudsakligen i garage, både under mark och i form av separata garagebyggnader. Icke-störande verksamheter så som handel och kontor får finnas i vissa bottenvåningar.

Förutom att Bolinder strand är ett välplanerat och trevligt bostadsområde rymmer det också en betydande hundraårig industrihistoria. Starka bevarandeintressen står mot behovet att bygga bostäder i attraktiva lägen. Det är en klassisk målkonflikt i samhällsplaneringen som i planen uttrycks på följande sätt.

”De bostäder som nu planeras är ett för kommunen stort tillskott av bostäder i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge som hushållar väl med mark och befintlig infrastruktur.

Befintlig industrifasad bevaras. Illustration: Ettelva arkitekter.

Detta bedöms kunna motivera begränsade rivningar av de befintliga industribyggnaderna. Huvuddelen av industribebyggelsen avses fortfarande att bevaras.

Industribebyggelsen inom planområdet är del av en kulturhistoriskt värdefull miljö som är unik för kommunen. Tegelbyggnaderna med sina karaktäristiska trappstensgavlar ger området en egen karaktär och identitet som är av stort värde även för bostadsmiljön. De industribyggnader som tidigare har bedömts ha väsentligt kulturhistoriskt värde är skyddade mot rivning och exteriör förändring i detaljplan D 2001-08-30. En rivning av de industribyggnader som idag är skyddade kräver att ny detaljplan för området medger detta”.

En av de byggnader som tidigare har bedömts ha väsentligt industrihistoriskt värde syns på översta bilden nedan. Den är karakteristisk med sin trappstegsgavel. I planförslaget föreslås byggnaden rivas men att vissa delar bevaras och integreras i de nya bostadshusen som bottenvåning – andra bilden nedan.

Tredje bilden nedan visar samma hus men från det nya husets gavel där trappstegsformationen framgår tydligt.

Trappstegsformationen framgår tydligt. Illustration: Ettelva arkitekter

Det är synd att det som för tio år sedan bedömdes som näst intill omistligt nu skall rivas. I gengäld får fler tillfälle att njuta av ett av kommunens bästa bostadslägen och Kallhälls centrum får ett större underlag för sitt serviceutbud.

Den diskussion som ändå måste föras är om det sammanförande av gammalt och nytt som bilderna visar är tillräckligt bra. Det är en svår uppgift och därför behöver mer möda läggas på ett hitta alternativ att jämföra med. Kommunen och JM bör tillsammans fortsätta leta efter den ideala stadsbyggnadskompromissen.