Första betygen för sexorna glädjande läsning

För första gången fick elever i årskurs sex betyg när de avslutade höstterminen nyligen. Betygsresultaten är nu samlade och visar en mycket glädjande bild.

Bo Winander (FP) Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

Mer än nio av tio elever i årskurs 6 (92 %) nådde målen i de ämnen där kunskapskrav finns. Det går ju inte att jämföra bakåt i tiden men däremot kan siffran jämföras med motsvarande för avgångseleverna i nian våren 2012. Av dem hade 81 % uppnått målen i alla ämnen och det var en stor förbättring jämfört med tidigare.

Sexorna ligger alltså bättre till.

Det är första gången och det finns alltid anledning av vara försiktig i bedömningen.

Men mot bakgrund av de mycket omfattande insatserna som gjorts för framför allt de yngre eleverna i Järfällas skolor under senare år med bl a läs- och mattescreening plus stödinsatser för de elever som behöver det har vi längre väntat på resultatförbättringarna.

Vi har också under flera år kunnat se hur våra yngre elever presterat mycket bra på nationella prov i årskurs 3 och tidigare årskurs 5. Efterhand som eleverna går igenom hela grundskolan och förhoppningsvis får fortsatt stöd och bra undervisning hoppas vi på bra resultat också när eleverna lämnar grundskolan.

Mer information:

Bo Winander (FP)