Förnya och utveckla Järfälla

Sommarlov_i_Jarfalla

Idag börjar vi publicera vårt handlingsprogram för Järfälla de kommande åren. Först ut är Stadsbyggnad och hur Folkpartiet vill förnya Järfälla

Järfälla är idag en attraktiv kommun att bo i. Tillgången till stora sammanhängande naturreservat längs Mälaren, på Järvafältet och vid Ängsjö uppskattas av många. De ingår i de gröna kilar som är ett viktigt inslag i Stockholmsregionens naturvärden och som gör det möjligt att uppleva en sammanhängande natur i närheten av Mälarens stränder från innerstadens malmar ut mot vidsträckta skogar och jordbruksmark.

Pendeltågstrafiken och utbyggnaden av nya E 18 gör det än mer attraktivt att bo i Järfälla.  Den fortsatta utbyggnaden av järnvägen mellan Sundbyberg och Kallhäll, förbifarten och T-baneavtalet förstärker detta.

När nu Järfälla växer liksom hela stockholmsregionen är det viktigt att dessa kvalitéer bibehålls även när vi bygger nytt. Utbyggnaden måste också göras på ett sådant sätt att den nödvändiga utbyggnaden av infrastruktur och kommunal service, bl a förskolor och skolor, inte drabbar Järfällaborna i form av skattehöjningar eller försämringar av den kommunala servicen. En alltför snabb befolkningsökning med bostadsproduktion i tidigare helt obebyggda områden innebär stora påfrestningar för kommunens ekonomi.  Vi kan inte räkna med att skatteintäkter från nyinflyttade i tillräcklig utsträckning möter kostnadsökningar.

Vi vill

 

 1. Utveckla Jakobsberg med bostäder och kommunal service till en regional kärna med tydlig stadskaraktär.
 2. Bygga på höjden och arkitektoniskt utmanande. Täck över de stora öppna parkeringsytorna i Jakobsbergs centrum.
 3. Utveckla det kommersiella utbudet i Jakobsberg.
 4. Förnya Söderhöjden/Tallbohovsområdet i Jakobsberg genom ökat inslag av bostadsrätter, attraktiva nybyggda och renoverade hyreslägenheter.
 5. Omvandla Veddesta till ett område med tät, hög bostadsbebyggelse och moderna  kunskapsbaserade verksamheter/näringar i anslutning till den planerade nya regionala kärnan Barkarby/Jakobsberg
 6. Bygga ihop Jakobsbergs södra delar med Veddesta och minska barriäreffekten av järnväg och vägar i området.
 7. Förtäta Kallhälls centrum med bostäder och kommersiella verksamheter.
 8. Göra Barkarbyfältets östra delar till en ny spännande småskalig stad som väl anknyter till naturen på Järvafältet och de historiska markerna runt Järfälla kyrka.
 9. Få tunnelbana till Barkarby
 10. Förnya Viksjö centrum med bostäder, kommersiell och offentlig service samt en ny stadspark.
 11. Bygga på den mark som frigörs när de stora kraftledningarna tas bort.
 12. Bygga bostäder med omkring 1/3 småhus och 2/3 lägenheter i flerfamiljshus. Lägenheter i varierande storlek och i olika delar av kommunen bör erbjudas med hyresrätt.
 13. Ge i uppdrag till kommunens bostadsbolag Järfällahus AB att producera hyresbostäder.
 14. Ha välskötta parkytor med gräs, träd och vackra planteringar som skapar harmoni och glädje.
 15. Skapa möjligheter till företagsetableringar vid den utbyggda Rotebroleden