Förlängd skolplikt för nyanlända elever

Jan Björklund skrev igår i sitt nyhetsbrev att nyanlända till Sverige ska få en förlängd skolplikt tills målen i Svenska är uppfyllda och att man utökar antalet timmar i svenska för åk 6-9.

En bra start i skolan för våra nyanlända svenskar är en bra start på en framtid i Sverige.

För elever som kommer till Sverige efter att de fyllt 12 år vill vi förlänga skolplikten till dess att målen i svenska i årskurs 9 är uppnådda eller tills att eleven fyller 18 år. En anledning till det är att av de nyanlända elever som kommer till Sverige efter skolstart och som är födda utanför Europa var det år 2011 endast 44 procent som blev behöriga till gymnasiet.
Det var en del i det reformpaket för att förbättra skolresultaten för nyanlända elever som jag och integrationsminister Erik Ullenhag presenterade idag.
Det finns flera förklaringar till att dessa elever inte klarar grundskolan. Allt fler elever kommer till Sverige när de är äldre och allt fler kommer från länder med undermåliga skolsystem, såsom Somalia och Afghanistan.
Nyanlända elever som kommer till Sverige börjar ofta i förberedelseklass. Vårt mål är att nyanlända elever så fort som möjligt ska ingå i den ordinarie undervisningen. Ingen elev ska gå längre än ett år i förberedelseklass. Idag finns det en risk att elever hamnar i ett utanförskap genom att de alltför länge står utanför den ordinarie skolverksamheten.
Kunskaper i svenska är avgörande för elevens möjlighet att tillgodogöra sig andra skolämnen. Därför vill vi göra det möjligt att flytta tid från andra skolämnen till svenskundervisning. Denna möjlighet till så kallad prioriterad timplan ska vara möjligt det första året en nyanländ elev går i skolan. Föräldrar ska få tydlig information om elevens framsteg i svenska språket.
Regeringen anslår också 30 miljoner kronor per år i statsbidrag för att nyanlända elever i årskurs 6-9 ska kunna få mer undervisning i svenska språket, med tre timmar mer i veckan.
Liberala hälsningar,
Jan Björklund