Förebyggande arbete i siffror för Järfälla

Det förebyggande arbetet är grunden till och en av stöttepelarna i ett samhälle när det kommer till sociala problem. Förebyggande är också långt mer ekonomisk försvarbart än insatser senare i livet. Som exempel kan ges en rapport från Socialstyrelsen som säger att om man med hjälp av förebyggande arbete kan sänka riskerna i alla socioekonomiska grupper så hade man under 3 år undvikit följande: 1830 fall av psykisk sjukdom, 580 fall av alkoholrelaterad och 320 fall av narkotikarelaterad sjuklighet hos barn under 16 år. Kostnaden för slutenvård hade under dessa 3 år blivit 400 miljoner kronor lägre med hjälp av bra förebyggande arbete.

Om man med förebyggande arbete kan förhindra att en person lever ett liv i missbruk så ser den ekonomiska besparingen ut så här:

1 persons missbruk under 30 år=förebyggande föräldrautbildning för 6900 barn

I Järfälla användes det förebyggande arbetet 2011 så här:

Föräldramottagningen: 96 föräldrar sökte råd och stöd. Man sökte bl.a. för ilska och normbrytande, stöd i föräldrarollen, separationer som påverkat barnen m.m.

Föräldrarådgivningen: 287 familjer sökte hjälp under året vilket resulterade i 1614 samtalstimmar. Samtalen leder till att par separerar på ett bra sätt eller att de inte separerar alls. Samtalen syftar också till att se till barnens perspektiv i sammanhanget.

Socionomerna på BMM/BVC: 320 samtal med totalt 180 personer. På föräldrautbildningarna har de träffat 243 föräldrar. En mycket uppskattad grupp socionomerna har hållit under året var den med icke svensktalande mammor.

Spädbarnsverksamheten: 10 familjer har under året använts sig av denna behandling. Samtal sker 1 gång per vecka i grupp, 1 gång per vecka enskilt samt familjesamtal efter behov. Målgruppen är att betrakta som riskgrupp.

Föräldragrupper: 111 grupptillfällen med 81 föräldrar i 13 grupper. Målgruppen är föräldrar till barn 0-12 år.

Barnstödsgrupper: Man har haft 3 grupper där varje grupp har träffats 10-15 gånger och deltagarna i grupperna har varit 16 stycken. Under året har också 20 nya gruppledare utbildats för att utöka och bibehålla kvalitén.

Framtida utvecklingsbehov i Järfälla enligt Socialnämnden:

–          Barn och föräldragrupper kommer att fortsättningsvis efterfrågas. Därför kommer verksamheten att se över hur gruppverksamheterna ska organiseras fortsättningsvis.

–          Behovet av helhetssyn gällande arbetet kring ”våld i nära relationer” kommer att

förbättras. Ärenden där våld förkommer tenderar att öka.

–          Antalet ärenden där någon av föräldrarna har kognitiva svårigheter ökar. Detta är ett utvecklingsområde.

–          Ärenden med komplicerade vård/behandlingsbehov ökar. Verksamheten kommer därför att se över vårt redan goda samarbete inom Järfälla Stöd och Behandlings olika verksamheter.

Sveriges kommuner och Landsting har också tagit fram en kalkymodell för att underlätta beslut om förebyggande arbete för politiker och tjänstemän.

 Folkpartiet i Järfälla anser att det förebyggande arbetet är viktigt för kommunen och grunden till ett väl fungerande samhälle. Utan förebyggande arbete riskerar vi, förutom högre kostnader för skattebetalarna, också ökad socialt utanförskap i Järfälla kommun.

 

Nikoletta Jozsa (FP)

Anders Bengtsson (FP)