Föräldrar och elever i Järfälla nöjda med förskolor och skolor

Föräldrar och elever i Järfälla är mycket nöjda med förskolor och skolor. Det framgår av 2011 års stora skolundersökning som nu är färdig. Järfälla genomför den här undersökningen sedan flera år tillbaka i samverkan med ett antal andra kommuner i Stockholms län. I undersökningen studeras inställningen hos föräldrar till barn i förskolan samt föräldrar och elever i grundskolans årskurser 3, 5 och 8.

Trygghet och utveckling i förskolan uppskattas av nästan alla föräldrar och ungefär nio av tio tillfrågade föräldrar är nöjda med verksamheten och är beredda att rekommendera sitt barns förskola. Järfällaföräldrarnas inställning är mer positiv än i övriga kommuner.
Föräldrar till barn i familjedaghem är generellt ännu mer nöjda.
Lärarna uppskattas …
Eleverna i årskurs 3 och 5 är särskilt nöjda med att lärarna förklarar så att de förstår, dessutom anser de allra flesta att de får den hjälp de behöver.
De allra flesta av föräldrarna tycker bl a att skolan har tydliga mål för vad barnen ska lära sig. Ungefär nio av tio föräldrar säger också att barnet är trygg i skolan och ännu fler att skolan bemöter det egna barnet på ett bra sätt. Dock finns några procent av föräldrarna som inte är nöjda. I skolans värld är ju också varje procent barn lika med ganska många barn. Det är viktigt att skolan hela tiden i samverkan med föräldrarna arbetar för att göra tillvaron trygg för varje barn.
Nio av tio föräldrar är nöjda med den kontakt de har med skolan och ungefär lika många är beredda att rekommendera skolan till andra.
…men kan göra mer för att eleverna ska bli nyfikna
Nästan tre av tio elever i årskurs fem tycker inte att skolan gör tillräckligt för att de ska bli nyfikna på att lära sig mer. Här behövs mer spännande pedagogik.
Även om närmare sju av tio elever i årskurs fem är beredda att rekommendera skolan till en kompis finns en ganska stor kritisk grupp som inte instämmer (24 %)
Eleverna i årskurs åtta mer kritiska
Även om flertalet av eleverna i årskurs åtta är nöjda med det mesta är det ändå tydligt av detta års skolundersökning liksom tidigare års undersökningar att fler är kritiska när de närmar sig slutet av grundskoletiden.
Skolarbetet skapar inte nyfikenhet
Detta är en av de kritiska punkterna. Ungefär hälften av eleverna i årskurs åtta tycker inte att skolarbetet gör dem nyfikna så att de får lust att lära sig mer. Järfällaelevernas inställning är ungefär densamma som i övriga kommuner i undersökningen.
Skolan har här en stor utmaning.
Också ifråga om att ge stöd och hjälp finns det utmaningar. Ungefär en av fyra föräldrar till elever i årskurs åtta är kritiska på den här punkten.
Det stora flertalet åttor är trygga i skolan och tycker att de blir bra bemötta av vuxna i skolan. Dock finns förstås utmaningar här också. Ganska många elever i åttan tycker inte att de vuxna är tillräckligt aktiva  när någon behandlas illa.
Eleverna tar ansvar men vill få större inflytande
Eleverna i åttan tycker att de tar ansvar för sitt skolarbete men ganska många är kritiska till hur lärarna (inte) tar hänsyn till elevernas åsikter.
Även om lärarna ska organisera och leda undervisningen blir resultatet bättre om eleverna får vara aktiva medspelare. Bl a gäller det att erbjuda eleverna olika sätt att arbeta i skolan – här är förhållandevis många av eleverna kritiska.
Det är färre av både föräldrar och elever i åttan än i de yngre årskurserna som är beredda att rekommendera skolan till andra. Den bilden är likartad i alla de kommuner som ingått i undersökningen.
Resultaten från hela undersökningen kommer snart att redovisas på kommunens hemsida. Varje skola och förskola får också sina egna resultat för utvärdera och dra lärdom. Redovisningarna är offentliga handlingar, vilket innebär att de är tillgängliga för bl a intresserade föräldrar och elever.
Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden