Folkpartiet och Miljöpartiet lägger en gemensam reservation

 
Reservation
i ärende Detaljplan för Barkarbystaden 1, del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl
Dnr Kst 2009/171
Yrkande: 
Förslag till detaljplan för Barkarbystaden 1, del av fastigheten Barkarby 2:2 m.fl., med undantag av de områden för handel som ej ingår i ramavtal med ICA, sänds på samråd.
Motiv:
Detaljplaneförslaget för Barkarbystaden medger ett betydande tillskott av lokalytor för handel med ca 70.000 kvadratmeter. Det kan jämföras med redan utbyggda ca 150.000 kvadratmeter. Vid sidan av den ursprungliga outletbyn domineras Barkarby handelsplats av det ”tunga” utbudet av sällanköpsvaror, byggvaruhus, trädgård, verktyg, möbler, vitvaror och elektronik. Det ”lättare” shoppingutbudet kombinerat med caféer och restauranger saknas i stor utsträckning.
Detaljplaneförslaget innebär utökade lokaler för handel med drygt 50 procent. Sett enbart till stadsbyggnadsintressen kan det knappast hävdas att behovet av utökad handel är det mest prioriterade önskemålet för Barkarby. Nuvarande handelsområde skulle vara fullt tillräckligt med smärre trivselkompletteringar. Det främsta motivet för en kraftig utökning är rent ekonomiskt. Utan de intäkter som försäljning av mark till handel inbringar blir det närmast omöjligt för kommunen att bygga ut infrastrukturen (gator, torg, väganslutningar, va, etc) inom området. Bostadskvarteren kan inte ensamma bära dessa kostnader.
Vi är väl medvetna om denna ekonomiska ”kniptång”. Vi menar ändå att detaljplanen innehåller alldeles för få styrande bestämmelser för de med handel betecknade ytorna. I stort anges endast högsta tillåtna uppvärmda lokalyta och parkeringsnorm. Bättre vore att avvakta med detaljplanen fram till dess att ett exploateringsavtal med berörd intressent kan medfölja planen. Så sker med kvarteret för ICA´s livsmedelshall. För ytterligare ett par områden finns direktkontakt med resp affärskedja. För andra stora områden kan det bli fråga om s.k. fastighetsutvecklingsföretag som köper, utvecklar, spekulerar och sedan lämnar vidare med varierande resultat för helheten.
Bortsett från ekonomiska aspekter anser vi dels att området rent allmänt skulle må väl av ett mer begränsat tillskott av handelsytor, dels att detaljplanerna för tillkommande handelskvarter måste vara betydligt mer styrande vad gäller byggnaders utformning, arkitektur, estetik, volym etc. för att säkerställa en bra helhetsupplevelse av området. Även om vi nu inte fått gehör för denna synpunkt utgår vi från att den fortsatta bearbetningen av detaljplanen efter samrådet kommer att innehålla mer visionsuppfyllande bestämmelser.
Barkarby handelsplats nås via Barkarby och Jakobsbergs trafikplatser och via Norrviksvägen/Enköpingsvägen. Samtliga tillfarter är hårt ansträngda vid högtrafik – vid veckoslut samt under vardagens morgnar och kvällar. På medellång sikt tillkommer ingen ny tillfartskapacitet. Det rimmar illa med ytterligare 50 procent tillkommande handelsytor. Vi anser att en ingående diskussion kring dessa hårt trafikerade vägar måste föras och utgår från att så kommer att ske i den politiska diskussion kring omarbetad översiktsplan som ännu inte inletts. 
Barkarbystaden 1 är den tredje detaljplanen med bostäder inom området. De två tidigare detaljplanerna Flotiljen 1 och Flottiljen 2 är ännu inte helt genomförda. Av olika skäl har det funnits ett köpmotstånd för vissa bostäder över viss prisnivå. En analys av marknadsförutsättningarna för bostäder på kort och medellång sikt efterlyses. Inte minst med tanke på att området ofta marknadsförs som en framtidsstad överlägsen mycket annat på bostadsmarknaden. 
Järfälla den 31 januari 2011
Folkpartiet Liberalerna                    Miljöpartiet de gröna
Lars Bergstig                                               Mikael Jämtsved