Fler förskollärare

Den nya ställer större krav på förskolans uppdrag att utveckla barnens kunskaper och förmåga. I skollagen får också förskollärarna en tydligare ställning som ansvariga pedagoger.

I Järfälla finns alltför många förskolor med en oacceptabelt låg andel förskollärare. Vi är visserligen inte sämre än andra stockholmskommuner, men kan inte slå oss till ro.

Allianspartierna har i majoritetsplattformen slagit fast att andelen förskollärare måste öka.

Nu har också barn- och ungdomsnämnden i ett reviderat program för resultatförbättring bl a slagit fast att egenregin, dvs kommunala förskolor, ska öka andelen utbildade förskollärare. Förskola och grundskola, dvs den centrala organisationen för kommunala förskolor och skolor, ska till barn- och ungdomsnämnden i december 2011 redovisa hur detta ska ske. I uppdraget sägs att en särskild satsning för att stimulera detta kan komma ifråga, t ex genom lönesättning av utbildade förskollärare och särskild ekonomisk stimulans till de enheter som lyckas öka andelen utbildade förskollärare.

Det kan också tilläggas att i barn- och ungdomsnämndens budgetförslag för 2012 och 2013 föreslås en kraftig ökning av det särskilda anslag som finns för förskolor som har särskilt stor andel barn med behov av stöd. Det är vanligtvis samma förskolor som, dessvärre, har låg andel förskollärare. Det är en allmän brist på marknaden som pressar upp lönerna. Med det förstärkta stödet ökar möjligheterna att vara med i lönekonkurrensen.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden