Fler barn i Järfällas förskolor och skolor

Också under det år vi nu avslutar, 2012, ökade antalet barn i Järfällas förskolor och grundskolor.

Förskolor och familjedaghem (som nu kallas pedagogisk omsorg) har enligt prognos 4166 barn när året avslutas. Om prognosen stämmer betyder det en ökning jämfört med året innan på drygt 100 barn. Under alla år av alliansstyre efter valet 2006 har antalet barn i förskola och pedagogisk omsorg ökat. Det har gjorts möjligt genom nybyggnad av förskolor: Ormbacka (Skrattegi) i Skälby, Lädersättra (Piazzan) i Kallhäll, Dalens förskola på Barkarbyfältet samt nu senast Almarvägens förskola i Stäket. Den sistnämnda öppnades vid ingången av 2012 och kom till en del att användas för evakueringen av barn från Kopparvägens förskola i Kallhäll, som brandhärjades under våren. Nu kan de evakuerade barnen använda sig av en paviljong vid Kolarängskolan i Kallhäll tills den nya Kopparvägens förskola blir färdig. Det innebär att Almarvägens förskola kan användas som den ursprungligen var tänkt.

Många förskolor har också byggts om för att kunna ta in fler barn.

Också fortsättningsvis räknar vi med en ökning av antalet barn i förskoleåldern och därför har utbyggnad och ombyggnad fortsatt. Det gäller t ex Orions förskola i Skälby som nu är ombyggd och kan ta emot fler barn. Också Vattmyra förskola har byggts om och kan nu ta emot fler barn.

Under 2013 räknar vi dessutom med att en paviljong byggs till vid Nibbleskolan. Det är friskolan Växthuset/Fröhuset  som ska driva verksamheten där.

På Barkarbyfältet planeras under 2013 för en provisorisk förskola/skola eftersom den permanenta har blivit försenad.

Under några år minskade antalet barn i Järfällas grundskolor. Sedan ett par år är den trenden bruten. Den ökning vi såg redan under 2011 fortsätter under 2012. Vid utgången av året räknar vi med 8053 elever i förskoleklass och grundskola år 1-9. Det innebär i så fall en ökning under det gångna året på drygt ett hundra elever.

De yngre årskullarna i skolan omfattar nu bortemot 900 elever och vi räknar med en fortsatt ökning av antalet elever i grundskolan.

Det är redan trångt i de flesta av våra skolor och vi behöver bygga ut och bygga nytt. Aktuella projekt är ombyggnad och utökning av Olovslundsskolan i Jakobsberg liksom Ulvsättraskolan i Kallhäll. På Barkarbyfältet planerar vi för ny skolan för elever t o m årskurs 5.

Under det gångna året startade också Mälarskolan som är inrymd i Jakobsbergsskolan. F n finns där endast elever i årskurs 6 (två klasser), men efterhand byggs skolan ut till en komplett skola för år 6-9 med 240 elever.

Att bygga om och bygga nytt samtidigt som vi har många skolor och förskolor som kräver renovering och upprustning är ett stort åtagande, men också kostsamt. Kapitaltjänstkostnader (räntor och amorteringar/avskrivningar) är flera gånger högre för ny- och ombyggnation än genomsnittet för befintliga anläggningar.

I barn- och ungdomsnämnden eftersträvar vi därför att så långt det är möjligt bygga om och bygga till befintliga anläggningar hellre än att bygga helt nytt. Det sistnämnda är ibland också besvärligt med tanke på brist på lämplig mark och eller risk för överklaganden av bygglov.

Trots dessa ambitioner måste vi räkna med att lokalkostnaderna  per elev i skolan och barn i förskolan ökar framöver. Det betyder att budgetarbetet är ansträngt. Ökade skatteintäkter från nyinflyttade järfällabor motsvarar inte på långa vägar de ökade kostnaderna.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden