Färre Järfällaärenden hos Skolinspektionens barn- och elevombud

Skolinspektionens barn- och elevombud tar emot anmälningar från föräldrar till barn i skola och förskola. Anmälningarna kan gälla kränkande behandling eller att eleverna fått otillräckligt stöd. I den nya skollagen har möjligheterna att göra anmälningar vidgats.

I hela landet fick Skolinspektionen på det här sättet in nästan 3000 anmälningar under 2011. Ökningen från föregående år är 17 %. Även om ökningen gäller anmälningar om bristande stöd gäller flertalet anmälningar kränkande behandling.

I Järfälla går trenden under 2011 åt motsatt håll, enligt en färsk rapport till barn- och ungdomsnämnden. Här har anmälningarna minskat något. Sedan föregående års rapport har endast två nya anmälningar om kränkande behandling kommit in ställda till två f-5 skolor.

I dagsläget har barn- och ungdomsförvaltningen sammanlagt åtta öppna ärenden, det vill säga ärenden där Skolinspektionen eller BEO ännu inte fattat beslut. Fyra av dessa ärenden gäller kränkande behandling varav någon är så gammal som från 2008.

Vid samma tidpunkt föregående år hade barn- och ungdomsförvaltningen tolv öppna ärenden varav sju gällde kränkande behandling.

Skolinspektionens långa handläggningstider är problematiska enligt rapporten till barn- och ungdomsnämnden. Ett barn eller en elev som utsatts för kränkningar måste få besked så snart som möjligt. En verksamhet som eventuellt inte handlat lagenligt måste ta lärdom av vad som skett och förbättra sina rutiner och sitt arbetssätt.