Få anmärkningar mot fristående förskolor i Järfälla

Järfälla kommun är enligt lag skyldig att ha tillsyn över fristående förskolor och familjedaghem. Det finns ganska många sådana i Järfälla och nu har barn- och ungdomsnämndens förvaltning gjort en tillsyn över en del av dessa under det senaste året.

De som granskats är följande fristående förskolor och familjedaghem:

– Förskolan Piazzan i Kallhäll
– Förskolan Gullvivan i Barkarby
– Förskolan Vålberga i Barkarby
– Familjedaghemmet Hummelmora i Viksjö
– Cylinders förskola i Kallhäll
– Orgona förskola i Skälby
– Förskolan Ormbacka i Skälby
– Montessoriförskolan Fröhuset i Jakobsberg
– Förskolan I Ur och Skur Skogsbacken i Viksjö

Resultatet av granskningen blev att fyra av förskolorna inte har fått någon anmärkning. Några av dessa har en verksamhet med mycket hög kvalitet som överensstämmer med förskolans uppdrag, säger barn- och ungdomsnämndens förvaltning.

Det märks bl a i väl utarbetade dokument som är förankrade i det dagliga arbetet och att barnens utveckling och lärande hela tiden står i fokus.

De anmärkningar som i varierande grad riktas mot övriga fristående förskolor handlar vanligtvis om likabehandlingsplanen och arbetet med den. Övriga anmärkningar har handlat om rutin för barnskyddsrond, personalens kompetensutveckling, barn i behov av särskilt stöd, miljö för lek och lärande samt förskolechefens ansvar.

Anmärkningarna har blivit åtgärdade inom rimlig tid, säger förvaltningen.

I samband med tillsynen kan förvaltningen också ge rekommendationer för att ytterligare höja kvaliteten. . Det som då oftast kommit upp är att förskolan bör sträva efter att öka andelen förskollärare eftersom en låg andel högskoleutbildad personal försvårar arbetet mot högre måluppfyllelse.