Extra kommunstyrelse i Järfälla

På måndag har Järfälla kommun kallat till ett extrainsatt kommunstyrelse för att besluta om den nya översiktsplanen är färdig att gå ut på samråd eller inte. Kommunledningskontoret har beskrivit ärendet som följer:

”Kommunstyrelsen gav 2010-02-01 kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta en ny kommuntäckande översiktsplan för Järfälla. I det nu framtagna förslaget till ny översiktsplan presenteras sex utmaningar som bedöms vara de viktigaste för Järfällas fortsatta utveckling. Tre framtidsbilder har skisserats och de bedömda konsekvenserna av dessa har beskrivits. Kommunledningskontoret förslår att kommunstyrelsen beslutar att det framtagna planförslaget sänds ut på samråd.”

Du kan läsa alla handlingar här: KS 2012-08-20 extra .

Läs hela översiktsplanen.