Ett bättre här – Alliansens budgetmissiv åren 2012-2013

Mål och budget för åren 2012 och 2013 tar sin utgångspunkt i Alliansensmajoritetsplattform från år 2010. Det ekonomiska läget är fortsatt osäkertsamtidigt som behoven i den gemensamma välfärden fortsätter att växa. Med denbakgrunden väljer vi att fortsätta på den inslagna vägen och sättaansvarstagandet för ekonomin och välfärden före allt annat. Kommunalskattenkommer därför att vara oförändrad under åren 2012 och 2013.                     
Genom målstyrningen smalnar vi av och fokuserar hela kommunens arbete mottre i majoritetsplattformen särskilt prioriterade områden. Det socialautanförskapet ska brytas. Inom alla kommunens verksamheter ska arbetetfokuseras för att skapa delaktighet och arbete för de som idag står utanför. Engod välfärd genom hög kvalitet och ordning i ekonomin är nästa område vi väljeratt fokusera resurserna på. Detta för att låta våra unga utvecklas efter sinegen förmåga, ge personer i behov av omsorg en större känsla av trygghet ochvåra äldre rätten att åldras med värdighet. Det tredje och sista området viprioriterar är arbetet med att göra Järfälla tryggt och snyggt. Det handlar omrenhållning och skötsel av utemiljöer, belysning av mörka platser samtunderhåll och satsningar på verksamhetslokaler och infrastruktur. Utifrån dettafokuserar vi nämndernas och verksamheternas arbete.
Järfälla växer med nästan 1000 personer per år. Vissa flyttar in i debefintliga kommundelarna, andra i Barkarbystaden som fortfarande är underutbyggnad men där planering och utbyggnad pågår. I båda fallen ställs högrekrav vad gäller tillgänglighet och kapacitet på den kommunala servicen.Dessutom krävs också stora satsning på infrastrukturen för att möta alla debehov som kommer med att vi blir flera järfällabor. Investeringsbudgeten för åren2012 och 2013 är därför den största på många år. De närmaste åren blirinvesteringstunga med utplaning av investeringsbudgeten runt år 2015.
Med den ekonomiska världsutveckling vi står inför behöver vi alla ta ettstörre ansvar. En budget i balans är A och O för fortsatt välfärd. Budgeten ärstram och det är ytterst viktigt att alla nämnder tar ett ekonomiskt ansvar ochhåller sina budgetar. Vi har hittills klarat de ekonomiska prövningarna, tillsammansmåste vi fortsätta att föra en besinningsfull politik så att vi kommer urkrisen utan att göra avkall på de i majoritetsplattformen viktigaprioriteringarna. 
Det börjar med skolan
Fortsatt ansvarstagande för framtiden förutsätter fortsatta satsningar påskolan. I satsningarna på skolan syns bland annat en datorgaranti somgaranterar minst en dator på fyra elever. En större uppräkning på pengen skerår 2013 för att kunna möjliggöra vidareutbildning av lärare och satsningar föratt få fler att gå vidare till gymnasiet med godkända betyg. Utbildningsnivånpå personalen i förskolan höjs under år 2012 då den första gruppen utbildadeförskolelärare examineras efter en tidigare satsning. Ett utbildningslyftgenomförs i Jakobsberg då en ny 6-9 skola utvecklas i anslutning tillgymnasieskolorna. Detta innebär möjligheter till fördjupning inom natur, teknikoch språk med mera för grundskoleeleverna.
Fler med behov avomsorg
Fler järfällabor blir äldre och fler kommer i behov av omsorg av olikaslag. Vi skjuter till ytterligare pengar för att möta tyngre och växandevolymer inom äldreomsorgen. Järfälla har längre rankats som en av Sverigesbästa äldrekommuner. Med Alliansens ekonomiska satsningar upprätthåller Järfällaomvittnat god äldreomsorg. Ytterligare pengar skjuts även tillhandikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Samtidigt för att klara enbudget i balans ställs också krav på effektiviseringar och ökat ansvarstagandepå utgiftssidan. Dessa åtgärder kommer att påverka verksamheten i viss utsträckningmen vi anser dem nödvändiga för att kunna garantera en generellt hög kvalitetöver hela verksamheten.

Att bryta det socialautanförskapet
Med de ekonomiska svårigheterna vi står inför blir uppgiften att brytadet sociala utanförskapet ännu viktigare. Fler människor ska inte få hamna i utanförskap och de som idag är därska hjälpas ur det. Därför måste det prioriterade arbetet med att möta ochbryta det sociala utanförskapet i alla dess former fortsätta. Målstyrningen isamtliga nämnder, extra resurser och effektiviseringar kommer göra attproblemet angrips från flera olika håll.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningen fokuseras arbetet för att göra våraungdomar anställningsbara genom avslutade studier. Detta syns i såväl målen somi omorganisering vad gäller studie- och yrkesvägledningen. Med ett mer riktatstöd mot jobb och utbildning för unga på väg ut i vuxenlivet i kombination medtidigare uppföljning under gymnasiet tryggar vi vägen till jobb för fler unga.
Tryggt och snyggt iJärfälla
Satsningarna på att göra Järfälla tryggt och snyggt har gett resultatbland annat genom färre anmälningar och högre nöjdhet vad gällerklotterbekämpning och tryggheten i våra utemiljöer. Dessa satsningar fortsätterunder åren 2012 och 2013. Det ekonomiska läget ska inte påverka vare sigmänniskors känsla av trygghet i sin närmiljö eller kvaliteten och underhålletav vår gemensamma välfärd som vi alla delar.
En natur värd attsatsa på
Närheten till Mälaren och fantastiska naturområden är viktiga värden sombehöver värnas. Att påverka människors resande och miljöval till det bättre ärviktigt och prioriteras i budget. Därför gör vi satsningar på flera områden.Bland annat för att öka cykelanvändningen, ställa högre krav vad gällermiljödiplomering på de kommunala verksamheterna och nya satsningar för attuppfylla de mål som ställs i Järfällas miljöplan. Satsningar i samband med dennya plan- och bygglagen medför högre kvalitet och effektivare behandling avärenden. Detta kommer sannolikt att innebära kortare tider för bygglovsärenden.
Kvalitetssatsningarinom kultur och fritid
För att möta en ökad efterfrågan med bibehållen kvalitet utan att göraavkall på gemensam service kommer taxehöjningar att genomföras. Ambitionen äratt bibehålla en hög kvalité, tillgänglig för alla.  Köerna till kulturskolan skall minska och fritidsgårdarnaspersonal ska vidareutbildas. Underhåll och nybyggnationer avidrottsanläggningar kommer att fortsätta för att möta ökad efterfrågan medbibehållen kvalitet. Projekteringen för en ny simhall genomförs år 2012.

Eva Lennström (M)                              Lars Bergstig (FP)

Lennart Nilsson (KD)                           Aphram Melki (C)