Ett attraktivare och mer småskaligt bostadsbyggande


Storstockholms växer. Det behövs fler bostäder. Detaljplaner finns framtagna för att sätta igång ca 400 nya bostäder per år – Barkarbyfältet oräknat. Bostadsutbyggnaden kan under de närmaste åren klaras genom förtätning. På sikt kommer Barkarbyfältet att behöva bebyggas. Det är dock ”klimatsmartare” om vi först utnyttjar möjligheterna att bygga fler bostäder i stationsnära lägen.

Vi vill:

  • Snabbt ta fram detaljplaner så att en del av den mark, som frigörs då högspänningsledningarna grävs ned, kan exploateras för bostäder.
  • Planera fler områden med tomter för styckbyggda småhus.
  • Underlätta möjligheterna att bygga om och bygga till befintliga fastigheter, så att fler som vill göra bostadskarriär kan bo kvar i Järfälla.
  • Erbjuda småhusägare att mot en symbolisk avgift arrendera vissa grönremsor, som finns mellan deras ”fyrkantiga” grupphustomter och kommunens vägar. Dessa små remsor sköts idag dåligt av kommunen.
  • Låta Järfällahus AB bygga nya bostäder om detta bedöms ekonomiskt rimligt. Man bör eftersträva att bibehålla en fördelning med ca 1/3-del småhus, 1/3-del bostadsrätt och 1/3-del
    hyresrätt. Vi ser gärna fler ägare för att minska vårt kommunala bostadsbolags dominans på hyresrättsmarknaden.

ur handlingsprogrammet 2011-2014