Enorm satsning på lågstadieskolan!

Idag presenterade regeringen Lågstadielyftet, en enorm skolsatsning på 2,3 miljarder kronor, den enskilt största satsningen i vårbudgeten. För Järfällas lågstadieskolor skulle detta innebära ett tillskott på cirka 20 miljoner kronor.

Med satsningen avser man att öka kunskapsinriktningen i skolan, det är viktigt att skolan i Sverige håller en hög kvalitet, inte bara för att eleverna skall utan också för att vi i Sverige behöver kunna konkurera om arbetstillfällen på en global marknad där de länder som har den bäst utbildade arbetskraften står högt i kurs.

Från Folkpartiets sida vill vi ha en liberal skola där alla elever får möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Den liberala grunden i vår politik är nämligen att alla skall kunna maximera sin potential och därmed sträva efter att nå sina egna drömmar och mål, detta uppnås bäst genom en god start i livet med en väl anpassad utbildning.

Det är även viktigt att alla föräldrar känner förtroende för skolan, att man kan känna sig säker på att när man släpper iväg sina barn kommer får de en kvalitativ och relevant utbildning där varje dag resulterar i nya kunskaper. En förälder skall på kvällen kunna fråga sitt barn ”Vad har du lärt dig idag?” och få mer än en axelryckning tillbaka.

Med Folkpartiet i spetsen har regeringen genomfört flera viktiga förändringar under de senaste åren. Idag har man till skillnad mot tidigare uppföljning av kunskaper redan i unga år, tydligare mål med utbildningen och skärpta krav på lärarnas kunskap i de ämnen de undervisar i. Utöver detta har vi drivit igenom stora satsningar på vidareutbildning för lärarkåren samt möjliggjort för särskilt skickliga lärare att göra karriär.

Redan idag innebär det omfattande reform och kvalitetsarbetet som Folkpartiet drivit igenom att staten satsar sju miljarder mer på utbildningsväsendet än när Alliansen tog över makten 2006. Att bara öka de ekonomiska resurserna kan i sig inte lyfta skolan, för att lyfta skolan behöver dessa användas på bästa sätt.

Precis som olika elever har sina specifika förutsättningar och behov har även varje skola det, därför kommer de fristående och kommunala skolorna själva att få avgöra hur statsbidraget skall användas. Det kan bland annat vara ökad lärartäthet men också kompetenshöjande åtgärder eller moderna lärverktyg.

Utöver denna satsning så vill regeringen utöka grundskolan, från dagens nio, till tio år, detta görs genom att förskolan blir obligatorisk och benämns årskurs ett i grundskolan. När detta genomförs kommer man att tidigare kunna uttyda om elever är i behov av särskillt stöd och öka deras möjligheter att nå kunskapskraven som kommer senare under skolgången. En utredning om hur denna övergång skall gå till skall vara klar senast sommaren 2015.

För att möjliggöra detta kommer fler nya lågstadielärare att behövas. Därför vill regeringen att förutom utöka antalet platser vid landets lågstadielärarutbildningar också möjliggöra för förskolelärare att vidareutbilda sig till lågstadielärare. Detta liknar programmet som vi i Folkpartiet Järfälla drev igenom i vår kommun redan 2011, när vi infriade vallöftet om att barnskötare skulle ges möjlighet att vidareutbilda sig till förskolelärare.