En utomhusscen i Jakobsberg?

Jakobsbergs centrala delar behöver en genomgripande upprustning. Den idéutveckling för stadsdelen som tidigare genomförts under ledning av extern konsult blev tämligen misslyckad och gav inga strukturerade ledtrådar för framtiden. En allomfattande utvecklingsplan för Jakobsberg är en orealistisk tanke. En stadsbildning med så många år på nacken måste förändras organiskt i många små steg. Om allt skall vänta på den stora Planen kommer aldrig något att genomföras.
Jakobsberg behöver trevliga samlingsplatser utomhus som komplement till inomhuscentrum. Nu saknas dock viktiga driftsaspekter som kostnader för byggnadstekniskt underhåll, program och administration av ljus och ljud, liksom resonemang kring programsättningsidéer, kvalitetskrav, möjligheter att kombinera olika verksamheter för att säkerställa drift och tillsyn mm. Även om en utomhusscen skall ge stort utrymme för amatörer och fritt skapande måste ändå en professionell grund för ledning och program vara kärnan i en miljoninvestering.
Ett scenbygge, vare sig fast eller mobilt, riskerar att bli en byggnad som är bra att ha men inte kommer att användas så mycket – den måste skötas och underhållas fastighetstekniskt – men måste också ha tillgång till tämligen avancerad teknik inom ljus- och ljud för att locka till användning och ge upplevelser. Då vore det bra om den kunde kombineras med annan användning.
Stationshuset i Jakobsberg är vår enda museibyggnad i centrala Jakobsberg och måste tas om hand. Det skall flyttas. Kan vi kombinera dessa två projekt? Stationshuset blir sannolikt någon form av servering, helst året runt – i vart fall måste stationen vara publikt tillgänglig. Man kan förse husets sida mot parkytan (gräset utanför kommunalhuset) med ett trädäck som oftast kan fungera som scen. Vid speciella tillfällen kan man placera en upphöjd scen ovanpå trädäcket. Till vardags fungerar trädäcket som yta för utomhusservering. Man vinner att scenen får tillsyn, kan användas till mycket och blir en del av underhållet för stationshuset samtidigt som all teknisk utrustning kan förvaras, styras och användas i stationshuset som blir en publik lokal, också den med möjligheter till viss underhållning om en arrendator så önskar.
Nicki Jozsa (FP) politisk sekreterare/vice gruppledare