En skola för kunskap och bildning

Malargymnasiet
Gymnasieskolorna i Järfälla
En skola med hög kvalitet lägger en bra grund för de ungas fortsatta väg in i det vuxna livet. Särskilt viktigt för skolans kvalitet är att göra det attraktivt att arbeta som lärare i skolan.

Följande är taget ut Folkpartiet Järfällas handlingsprogram för gymnasieskolan i Järfälla

Vi vill

 1. Fortsätta arbetet med läsförståelse och matematik i de yngsta skolåldrarna
 2. Ha noggrann uppföljning av kunskapsnivån i alla åldrar
 3. Ge särskilt stöd till nyanlända elever för att ge dem bra förutsättningar i skolan
 4. Ha höga förväntningar på alla elever och erbjuda utmaningar också för högpresterande
 5. Erbjuda fler moderna språk och ämnesprofiler
 6. Anställa behöriga lärare i alla ämnen och årskurser
 7. Erbjuda attraktiva villkor för lärare i Järfälla
 8. Öka likvärdigheten i skolan genom extra resurser till skolor där behoven är särskilt stora
 9. Stimulera särskilt duktiga lärare att arbeta i skolor med låga kunskapsresultat
 10. Utveckla undervisningsmetoder och utnyttja modern IT-teknik som pedagogiskt hjälpmedel i större utsträckning
 11. Öka fritidshemmens stöd till barnens kunskapsutveckling och erbjuda läxhjälp
 12. Garantera trygghet och arbetsro i alla skolor genom aktivt arbete mot mobbning
 13. Fortsätta upprustningen av skollokaler och skolgårdar.
 14. Förse Barkarbyfältet med skolor för att möta behoven hos ett växande antal elever
 15. Erbjuda alla elever välutrustade och tillgängliga skolbibliotek
 16. Organisera lovskolor till elever som behöver extra stöd eller vill utveckla sina kunskaper för högre betyg
 17. Förbättra och utöka studievägledningen för att hjälpa eleverna att välja rätt gymnasieutbildning
 18. Att det alltid ska finnas plats i en kommunalt driven skola i kommundelen för de yngre barnen och i kommunen för de äldre eleverna i grundskolan
 19. Utveckla skolstaden i Jakobsberg med grundskola, gymnasium- och eftergymnasial utbildning och med en stark koppling till näringslivet. Bygga ut Mälarskolan och erbjuda idrottsgymnasium
 20. Utveckla teknisk utbildning till fyraårig ingenjörsutbildning
 21. Stimulera till praktiskt entreprenörskap för unga företagare
 22. Samverka med näringslivet för ökad andel praktik och lärlingsutbildning i gymnasiet